Läs mera om våra publikationer

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Fotograf
norden.org
I Nordiska ministerrådets publikationer synliggörs de resultat som framkommer genom det nordiska samarbetet på olika plan. Publikationerna består av forskningsbaserade rapporter och politiska program, ramprogram, handlingsplaner, årsberättelser och budgeter men också separata debattböcker, statistik och intressanta publikationer om Norden i allmänhet. Nordiska ministerrådet ger årligen ut omkring 180 publikationer.

Alla publikationer som Nordiska ministerrådet finansierat finns att ladda ner gratis enligt Open Access principen. Open Access betyder att man har fri och obehindrad digital tillgång till publikationer. 

Nordiska ministerrådet är genom sina projekt och institutioner starkt engagerat i kunskapsutveckling på bred front. Genom Open Access gör vi bredden av den kunskap vi får fram öppet tillgänglig och bidrar därigenom till en starkare grundval för vidare innovation både inom och utanför ramen för det nordiska samarbetet.

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådets Open Access mandat ändrar inte på upphovsrätten till de publikationer, som mandatet omfatter. Nordiska ministerrådet har fortsättningsvis full copyright till alla sina publikationer. 

Nordiska ministerrådets Open access mandat

1.1 Inledning

Nordiska ministerrådet (NMR) är ett offentligt finansierat samarbete mellan regeringarna i de nordiska länderna (www.norden.org). Därför ska alla skriftliga publikationer som publiceras eller finansieras av NMR göras öppet tillgängliga med Open Access-publicering så att de kan användas fritt i Norden och internationellt. Open Access innebär att publikationerna är tillgängliga i elektroniskt format på Internet, kostnadsfritt för användarna och med minimala begränsningar för användningen.

Upphovsrättslicenser av en typ som uppmuntrar till distribution, användning och återanvändning av publikationer från NMR, rekommenderas starkt. Ett villkor för en sådan licens ska dock vara att originalpublikationen alltid uppges. En lämplig licens som uppfyller detta villkor är Creative Commons-licens med erkännande (CC-BY).  

Som ett första steg introducerar Nordiska ministerrådet ett Open Access-mandat som gäller alla skriftliga publikationer utgivna av ministerrådet från och med den 1 juni 2014. Mandatet och dess effektivitet evalueras årligen av Nordiska ministerrådet.

I nästa steg, som planeras att starta under 2014, kommer Open Access-mandatet att utvecklas ytterligare och tillämpas också på alla skriftliga publikationer helt eller delvis finansierade av stipendier från Nordiska ministerråd eller enligt kontrakt med ministerrådet.  

1.2 Mandat

Alla skriftliga publikationer utgivna av Nordiska ministerråd ska vid publicering göras tillgängliga med Open Access i elektroniskt format (omedelbar Open Access). Det innebär att alla sådana publikationer ska läggas upp på Nordiska ministerrådets publikationsplattform, i fulltextformat och med den beskrivande information (metadata) som krävs. NMR:s publikationsplattform (http://norden.diva-portal.org) administreras och underhålls av Uppsala universitetsbibliotek. Obligatoriska metadata definieras i anvisningarna för plattformen på www.norden.org/openaccess. Den enhet vid Nordiska ministerrådet som lägger upp en publikation på plattformen, ansvarar för att den är fullständig och av god kvalitet. Det rekommenderas starkt att publikationerna uppfyller tillgänglighetskriterierna för personer med synnedsättning eller lässvårigheter.

Det rekommenderas att alla skriftliga publikationer som utges av Nordiska ministerrådet, utges med Creative Commons-licens, företrädesvis CC-BY eller CC-BY SA. Definitionerna finns på www.creativecommons.org. Rätten att lägga upp alla skriftliga publikationer utgivna av Nordiska ministerrådet på ministerrådets publikationsplattform ska alltid behållas, även när en sådan publikation också publiceras av externa utgivare. Om publikationen också utges av en extern utgivare (till exempel i bokform eller i en vetenskaplig tidskrift), ska lämplig hänvisning till publikationen registreras på NMR:s publikationsplattform.

Köpenhamn, den 29 januari 2014  Dagfinn Høybråten, generalsekreterare

Interview med Generalsekretær Dagfinn Høybråten om Open Access

NordPub publikationsplattform

Creative Commons

Varför Open access?

Der er mange grunde til at vælge en Open Access publiceringspolitik. For Nordisk Ministerråd har følgende fire grunde især været afgørende.

1. Nordisk Ministerråd er en skattefinansieret institution, og resultater publiceret af Nordisk Ministerråd bør derfor også være offentligt tilgængelige uden yderligere omkostninger for skatteyderne.  

2. Open Access befordrer nordiske kerneværdier som demokrati, lighed og åbenhed.  

3. At publicere Open Access giver bedre adgang til Nordisk Ministerråds publikationer, hvilket vil sige, at tilgængeligheden øges. Også i den forstand, at personer med læse- eller synsvanskeligheder får bedre adgang til Ministerrådets publikationer, idet Open Access publikationer ikke er beskyttet af DRM, som kan påvirke maskinel oplæsning negativt.   

4. Open Access giver langt flere distributionsmuligheder, som medfører større synlighed og bedre spredning af Ministerrådets publikationer.

NordPub publikationsplattformen och web shop

Nordiska ministerrådets publikationsplattform heter NordPub. På NordPub kan man ladda ner publikationerna gratis och beställa publikationen i alla de format den finns tillgänglig. De flesta publikationer finns både som PDF och EPUB, en del finns som tryckta. Om publikationen finns i tryckt format kan den beställas via webshopen på NordPub. För gratis publikationer betalar beställaren endast porto.

Publikationsplattformen innehåller publikationer från Nordiska ministerrådets sekretariat, NordForsk, Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordicom, Nordic School of Public Health, Nordregio, Nordens Välfärdcenter och flera andra nordiska aktörer.

Publikationsplattformen är placerad på den så kallade DiVA-plattformen. DiVA är ett konsortium bestående av 35 universiteter och institutioner (primärt i Sverige). Den upprätthålls av Uppsala universitetsbibliotek, som står för de löpande uppdateringarna och långsiktiga utvecklingsprojekt.

– Besök NordPub här: www.norden.org/nordpub

Våra format och distributionskanaler

Publikationerna utges alltid digitalt i PDF- och i EPUB-format samt som ISSUU magasin. Alla TemaNord rapporter utges i PDF/UA format, som försäkrar tillgänglighet för alla – också personer med nedsatt syn. Nordiska ministerrådet arbetar målinriktat med tillgängliga PDF filer utgående från principen att alla användare ska ha åtgång till informationen. Det här ligger i linje med FN:s handikapskonvention från 2006 och stöder ministerrådets Open access policy. Tillgängliga PDF filer betyder kortfattat, att filens digitala struktur är uppbyggd så att filen kan läsas upp maskinellt. 

Alla publikationer aktiveras också i Crossref. 

CrossMark är ett multi-publisher-initiativ som ger ett standardiserat sätt för läsare att hitta den aktuella versionen av ett innehåll. Genom att använda CrossMark-logon förbinder sig Utgivarens namn till att uppdatera sitt publicerade innehåll och att meddela läsare om ändringar om och när sådana sker. När du klickar på CrossMark-logon visas dokumentets aktuella status och eventuellt också ytterligare utgivningsinformation om dokumentet.”

Mer om Crossref

Mer om CrossMark