Innvandring og integrering i Norden – med fakta på bordet

23.03.18 | Nyhet
Läkare och sköterska samtalar med patient
Photographer
Mostphotos
Statistisk kunnskap om migrasjon har blitt viktig og følsomt i både politisk og økonomisk forstand. Som en oppfølging av State of the Nordic Region 2018 er en spesialutgave om innvandring og integrering av nye innbyggere i Norden ute nå.

Å styre integreringen er en av de mest komplekse utfordringene for samfunnet i vår tid. En ny rapport fra Nordregio skal bidra med aktuelle data om et tema som ofte blir gjenstand for opphetet debatt. Her samles harmonisert og sammenlignbar informasjon på tvers av nordiske kommuner og regioner over tid.

– For å legge til rette for integreringspolitikk som fungerer må vi begynne med å analysere omfattende og nøyaktige data. Bare med tilgang til slike data er det mulig å maksimere fordelene og minimere kostnadene ved migrasjon, både i et økonomisk og i et humanitært perspektiv, sier Nordregio-direktør Kjell Nilsson i forordet til rapporten.

Problemer og løsninger

Innvandrere representerer en mulig løsning på knapphet på arbeidskraft og kan bidra til å reversere den pågående trenden med en aldrende befolkning i de nordiske landene.

Samtidig har integrering av nye innbyggere i arbeidsmarkedet vist seg å være en stor utfordring i mange tilfeller, og selv om velferdsstaten sannsynligvis er avhengig av innvandring i det lange løp, har den ført til økte kostnader på kort sikt.

– Men effektiv integreringspolitikk vil ikke bare bedre folks liv, det vil også styrke den nordiske velferdsstaten over tid, påpeker Ewa Persson Göransson, direktør for Nordens velferdssenter, som har vært med på å produsere rapporten som del i sin rolle som kompetansesenter for det nordiske integreringsprosjektet under Nordisk ministerråd.

En grundig analyse

Rapporten består av tre deler:

“Coming to the Nordic Region” presenterer data om hvem innvandrerne til Norden har vært de senere årene: migrasjonstall og -strømmer, ulike typer migrasjon og enslige mindreårige.

“Making the Nordic Region home” fokuserer på hva som skjer etter at migranter har blitt del av de nordiske befolkningene. Rapporten beskriver også de nye migrantenes helsestatus og utforsker kriteriene migranter må oppfylle for å kvalifisere for statsborgerskap i de enkelte nordiske landene.

“Labour market integration” ser på hvordan migranter greier seg på de nordiske arbeidsmarkedene, med et særskilt blikk på kvinnelige migranter og representasjonen av mennesker med utenlandsk bakgrunn i statsstøttet kultur.

The State of the Nordic Region 2018 – Immigration and integration edition er produsert av Nordregio på vegne av Nordens velferdssenter. Begge institusjonene er etablert av Nordisk ministerråd, og rapporten er produsert som del av det nordiske integreringsprosjektet.

– Rapporten er et godt eksempel på hvordan nordiske institusjoner som Nordregio og Nordens velferdssenter bidrar til å tilfredsstille behovet for kunnskap i de nordiske landene. Integrering er et viktig samarbeidsområde for de nordiske landene. Rapporten vil hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter med å fatte informerte beslutninger om integrering. Den tilbyr en mulighet til å sammenligne med, og lære av, situasjon i andre deler av Norden, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd.