Tidligere minister og EU-kommissær Poul Nielson gransker Nordens arbeidsmarked

24.04.15 | Nyhet
Poul Nielson, tidligere dansk minister og EU-kommissær skal på oppdrag fra Nordisk ministerråd foreta en strategisk kartlegging av den nordiske arbeidslivssektoren.

– Når man ser og hører om Norden ute i verden, framstår regionen vår som et positivt eksperimentarium i samfunnsspørsmål, en attraktiv plass i verden. Organiseringen av arbeidsmarkedet er noe vi har tatt for gitt i mange år. Vi hadde ikke nådd hit uten høye ambisjoner, og nå er det på tide med en kritisk gjennomgang der vi formulerer nye ambisjoner for hva vi kan gjøre i framtiden, sier Poul Nielson.

Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten begrunner valget av utredningsmann med at Nielsons bakgrunn fra EU-kommisjonen og sentrale poster i dansk politikk gjør at han går inn i oppdraget med stor tyngde.

– Vi får nå en kartlegging av et område som tradisjonelt har vært veldig sentralt i det nordiske samarbeidet, men som de siste årene har havnet i skyggen av utviklingen i Europa, sier Høybråten.

Etter ønske fra de nordiske arbeidslivsministrene skal den strategiske kartleggingen bidra til økt forpliktende samarbeid i Norden. Konkret skal kartleggingen gi anbefalinger om det nordiske samarbeidets muligheter i relasjon til EU/EØS-spørsmål, men også i forhold til øvrige internasjonale spørsmål, spesielt der det finnes berøringspunkter med OECD og ILO.

Som en del av arbeidet skal Poul Nielson også ta initiativ som kan styrke Nordisk ministerråds målsetninger om å fremme sysselsetting og lav arbeidsløshet, et inkluderende arbeidsliv og godt arbeidsmiljø. Som en del av den analysen kommer han også til å granske det nordiske trepartssamarbeidet.

– Jeg ser fram til oppdraget og til å samarbeide med Nordisk ministerråd og alle aktørene rundt i Norden, sier Poul Nielson.

Nielson skal i løpet av forsommeren og høsten 2015 besøke alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland for å treffe ministeren som er ansvarlig for arbeidslivsområdet, samt arbeidsmarkedets parter. Ut over dette planlegges det også møter med myndighetssjefer, forskere, samfunnsdebattanter, NGO-representanter og andre aktører med innflytelse på det nordiske samarbeidet innenfor arbeidslivsområdet.

Kartleggingen blir den tredje i rekken på nordisk plan. Først ute var den såkalte Stoltenberg-rapporten om samarbeidspotensialet i nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid (2009), skrevet av Norges tidligere forsvars- og utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Könberg-rapporten som kartlegger den nordiske helsesektoren (2014) ble utført av Sveriges tidligere sosialminister Bo Könberg.