Tidigare ministern och EU-kommissionären Poul Nielson granskar Nordens arbetsmarknad

24.04.15 | Nyhet
Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU-kommissionär ska på uppdrag av Nordiska ministerrådet göra en strategisk genomlysning av den nordiska arbetslivssektorn.

– När man ser och hör om Norden ute i världen framstår vår region som ett positivt experimentarium i samhällsfrågor, en attraktiv plats i världen. Organiseringen av arbetsmarknaden är något vi har tagit för givet i många år. Vi hade inte nått hit utan höga ambitioner och nu är det dags för en kritisk genomgång där vi formulerar nya ambitioner för vad vi kan göra i framtiden, säger Poul Nielson.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten motiverar valet av utredningsman med att Nielsons bakgrund från EU-kommissionen och centrala poster i dansk politik gör att han går in i uppdraget med stor tyngd.

– Vi får nu en genomlysning av ett område som traditionellt har varit mycket centralt i det nordiska samarbetet, men som de senaste åren har hamnat i skuggan av utvecklingen i Europa, säger Høybråten.

Enligt önskemål från de nordiska arbetslivsministrarna ska den strategiska genomlysningen bidra till ökat förpliktande samarbete i Norden. Konkret ska genomlysningen ge rekommendationer om det nordiska samarbetets möjligheter i relation till EU/EES-frågor, men också i förhållande till övriga internationella frågor, särskilt där det finns beröringspunkter med OECD och ILO.

Som en del i arbetet ska Poul Nielson också ta initiativ som kan stärka Nordiska ministerrådets målsättningar om att främja sysselsättning och låg arbetslöshet, ett inkluderande arbetsliv och god arbetsmiljö. Som en del i den analysen kommer han även att granska det nordiska trepartssamarbetet.

– Jag ser fram emot uppdraget och att samarbeta med Nordiska ministerrådet och alla aktörerna runtom i Norden, säger Poul Nielson.

Nielson ska under försommaren och hösten 2015 besöka alla de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland för att träffa den minister som är ansvarig för arbetslivsområdet samt arbetsmarknadens parter. Utöver detta planeras även möten med myndighetschefer, forskare, samhällsdebattörer, NGO-företrädare och andra aktörer med inflytande på det nordiska samarbetet inom arbetslivsområdet.

Genomlysningen blir den tredje i ordningen på nordiskt plan. Först ut var den så kallade Stoltenberg-rapporten om samarbetspotentialen i nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete (2009), skriven av den tidigare norska försvars- och utrikesministern Thorvald Stoltenberg. Könberg-rapporten som genomlyser den nordiska hälsosektorn (2014), gjordes av den tidigare svenska socialministern Bo Könberg.