Tolv forslag legger strategien for det nordiske miljø- og klimalederskapet

13.04.18 | Nyhet
Tine Sundtoft
Fotograf
Heidi Orava
De nordiske landene må gå sammen om det grønne skiftet, ikke minst når det gjelder klimaspørsmålene, for at landene hver for seg skal kunne handle klokt i de store strategiske veivalgene. Et samlet Norden styrker også regionens stilling internasjonalt – både politisk og økonomisk, sier Tine Sundtoft, tidligere norsk klima- og miljøminister, som fredag la fram en rapport med tolv strategiske samarbeidsforslag for de nordiske miljøministrene i Stockholm.

Hovedanbefalingen understreker at endringsarbeidet haster. Norden må forene krefter for at regionen effektivt skal kunne bidra til de langsiktige klimamålene i Parisavtalen og de globale bærekraftmålene. Tine Sundtoft konstaterer at de nærmeste årene er avgjørende for mange hendelsesforløp, ikke minst klimaendringene.

– Verden har verken tid eller råd til å komme for sent inn i det grønne skiftet, og Norden har både viljen og verktøyene som skal til for å gå i bresjen for endringsarbeidet. I verste fall vil klimaendringene føre til en negativ utvikling i andre miljøspørsmål. Det biologiske mangfoldet er allerede redusert, med konsekvenser for blant annet lufta vi puster, vannet vi drikker og matproduksjonen, sier Tine Sundtoft, som i egenskap av klima- og miljøminister var med og forhandlet fram Parisavtalen.

Store konkurransefordeler gjemmer seg i samarbeidet

Rapporten De nordiske lande i den grønne omstilling – mere end naboer legger opp til at det nordiske samarbeidet systematisk skal jobbe for å støtte landene i å finne og implementere de beste løsningene innenfor både lovgivning, administrasjon og teknologi. Det skal også være et sterkt løsningsfokus i kunnskapsproduksjonen og forskningen samarbeidet finansierer.

De nordiske landene forholder seg til det grønne skiftet på lignende måte, men har ifølge Tine Sundtoft også lignende erfaringer med for eksempel naturforhold, bruk av kjemikalier og utfordringer for det biologiske mangfoldet som ofte kompletterer hverandre. Derfor er det gode muligheter for kunnskapsdeling og utvikling av kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet som til slutt skaper konkurransefordeler på det globale markedet.

Plastbruken kan utgjøre det nordiske samarbeidets utgangspunkt for å konkretisere den sirkulære økonomien og redusere bruken av naturressurser. At 700 000 tonn plast brennes eller havner på søppeldynger rundt i Norden hvert år, er et ressurssløseri som kan snus til en vinnende forretning for både miljøet og industrien. Her foreslår Sundtoft å etablere et nordisk forum for en giftfri og sirkulær økonomi for plast.

Det ligger også et stort pedagogisk oppdrag i å oversette det grønne skiftet til et språk som kan forstås både i et samfunnsmessig og et økonomisk perspektiv.

– Det er viktig for å kanalisere både private og offentlige kapitalinvesteringer til det grønne skiftet. Det nordiske samarbeidet bør samle nordiske nøkkelaktører som kan påskynde utviklingen av grønnere finansmarkeder. På offentlig nivå bør landene støttes i optimal bruk av offentlige midler som støtter det grønne skiftet, sier Sundtoft.

Kaster ballen til politikerne

Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten mener rapportens konklusjoner er høyst relevante for det nordiske miljø- og klimasamarbeidet.

– Gjennomlysingen er et resultat av reformen det nordiske samarbeidet har vært gjennom, og legger grunnlaget for at samarbeidet skal gi en enda større merverdi på klima- og miljøområdet de kommende årene, sier Høybråten.

Tine Sundtoft kaster ballen over til politikerne med en direkte oppfordring om å omsette enighet og velvilje i handling.

– For at de nordiske landene hver for seg skal klare overgangen, må landenes ledere slå seg sammen og støtte hverandre. Alle er enige om at Norden har forutsetningene og viljen til å vise vei i omstillingen verden må og skal gjennom for at 10 milliarder mennesker skal greie å leve på jorda i 2050. Nå er det på tide å handle, sier Sundtoft.

Ifølge Sveriges miljøminister Karolina Skog, leder for Nordisk ministerråd for miljø og klima 2018, setter rapporten fingeren på flere viktige muligheter for å drive fram posisjonene i det nordiske miljøsamarbeidet.

– Miljøspørsmålene er grenseoverskridende av natur, og det er bare med felles tiltak vi kan møte utfordringene vi står overfor. Rapporten bekrefter dette og framhever betydningen av at vi også i fortsettelsen styrker og fordyper vårt allerede gode nordiske samarbeid, sier Skog.

Rapporten ”De nordiske lande i den grønne omstilling – mere end naboer” (De nordiske landene i det grønne skiftet – mer enn naboer) har blitt til etter over hundre diskusjoner Tine Sundtoft har ført med bl.a. ministre, parlamentsmedlemmer, tjenestemenn, forskere og miljøorganisasjoner i hele Norden samt innenfor EU, FN og OECD. Rapporten er den fjerde sektorspesifikke strategiske analysen på nordisk plan.

Les rapporten i sin helhet.

Kontakt