Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Hitta pengarna till ditt nordiska drömprojekt!

30.11.17 | Nyhet
Dreng på cykel på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
I slutet av december öppnar NORDBUK:s stödprogram för nya ansökningar. Du kan söka pengar för nordiskt samarbete mellan barn och unga. Det kan vara seminarier, kurser, läger eller kulturevenemang. Men inte nog med det. Det finns ett tiotal stödprogram till att söka pengar ur för dig som jobbar med barn- och ungdomsfrågor. Här är hela listan.

Nordiska ministerrådets stödprogram för barn och unga

 • NORDBUK:s stödprogram. Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala arbeten, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga. Målgruppen är personer upp till 30 år i Norden.

   

Kultur, konst och språk

 • VOLT: Ett kultur- och språkprogram för barn och unga. Volt ska främja nordiska möten och samarbete genom kultur och språkförståelse i Norden. Stor vikt läggs på ungas eget skapande, delaktighet och medbestämmande i projektet samt hur projektet har förankrats bland barn eller unga.

 • Kultur och konstprogrammet: Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden

   

Jämställdhet

 • Nordisk jämställdhetsfond: Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten.

   

Arbetsliv

 • Stöd från nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott: Projektmedlen från arbetsmarknadsutskottet är avsedda att ge stöd till nordiska projekt inom arbetslivsområdet. Projekten kan exempelvis omfatta analyser, konferenser eller tematräffar som bidrar till att förstärka samarbetet mellan de nordiska länderna när det gäller ömsesidigt utbyte av erfarenheter inom arbetslivsområdet.

 • Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott: Projektmedlen från arbetsrättsutskottet ska främst användas till utredningsuppgifter och seminarier om politiskt aktuella arbetsrättsliga ämnen med en nordisk inriktning.

   

Utbildning

 • Nordplus: Nordiska ministerrådets största utbildningsprogram för livslångt lärande.

   

Integration

 • Integrationsprogrammet: Syftet är att förstärka det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare.

   

   

   

Arktis

 • NORA: Beviljar medel till projekt som involverar minst två av NORA länderna (Grönland, Island, Färöarna och Norrkusten). Nora stöttar projekt av olika slag, men projekten måste ha som mål att stärka regionen.

   

Forskning

 • NOS-HS: “The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS)” ger bidrag till projekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Tidigare har Skandinavisk tidskrift for Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykologi beviljats medel.

   

Ryssland och Baltikum

 • SIU: Det nordisk-ryska samarbetsprogrammet för utbildning och forskning stöder gemensamma samarbetsprojekt mellan högskolor och forskningsinstitut i Ryssland och Norden. Tidigare har ett forskningsprojekt om förbättrande av kvalitet, lärande och bedömning i tidig barndomsutbildnings i Sverige och Ryssland beviljats medel.

 • NGO-program för Östersjöregionen:  Icke-statliga organisationer har en framträdande roll i Nordiska ministerrådets samarbete med de baltiska länderna och nordvästra Ryssland inom flera av ministerrådets prioriterade områden, men även som samarbetspartner i byggandet av nätverk och gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen.

 • Mobilitetsstöd : Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Funktionshinder

 • Nordens välfärdscenter: Medlen ska bidra till att funktionshindersorganisationerna i Norden har möjlighet att samarbeta, utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland. Aktiviteten ska på något sätt främja de intressen som personer med funktionshinder har.