Store nye landbruksbygg i landskapet

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
I september 2006 blei det arrangert eit nordisk seminar om landbruksbygg og kulturlandskap med støtte frå det norske Landbruks- og matdepartementet og NordFram-programmet i Nordisk Ministerråd. Nordiske kapasitetar innan forsking, forvalting og planleggjing var invitert til å klarleggje spørsmålet frå ulike synsvinklar, og innlegga frå dette seminaret har danna grunnlaget for arbeidet i ei breidt samansett arbeidsgruppe som har hatt som oppgåve å komme med framlegg til ein tiltaksplan som kan medverke til å auke kunnskapen hjå bønder, innan byggjenæringa og i det offentlege om korleis oppføring av nye landbruksbygg i større grad kan tilpassast viktige kulturlandskapsverdiar. Denne rapporten presenterer eit utval av bidraga frå det nordiske seminaret, og arbeidsgruppas framlegg til tiltaksplan. Den trykte rapport forventes færdig medio juni.
Publikasjonsnummer
2007:522