Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond er et nordisk samarbeidsorgan som har til oppgave å fremme det nordiske kultursamarbeidet i bred forstand både innenfor og utenfor Norden. Fondet er et selvstendig rettssubjekt med en særlig tilknytning til Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Fondets virksomhet reguleres i en mellomstatlig avtale som ble underskrevet i 1966 og senest endret i 2002. Fondets daglige arbeid ivaretas av et sekretariat som er plassert i Nordens hus i København.

Information

Postadresse

Ved Stranden 18,
DK-1061 København K

Contact
Phone
+45 3396 0200