Kulturmiljøer i Arktis

Prinsipper for bærekraftig forvaltning

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Forvaltningsmyndighetene på Grønland, Island og Svalbard stilles overfor mange felles problemstillinger og utfordringer med å sikre kulturminner og kulturmiljøer. Kulturmiljøer i Arktis er sårbare, og det er derfor viktig å øke kunnskapsnivået og utveksle erfaringer på tvers av landegrensene. Rapporten gjenspeiler et ønske om bedre nordisk samarbeid om forvaltning og regelverk på kulturmiljøområdet i Arktis. I denne rapporten presenteres felles forvaltningsprinsipper som kan benyttes for å oppnå en bærekraftig forvaltning av slike kulturmiljøer. De anbefalte forvaltnings- og bevaringsprinsippene som legges frem er utarbeidet og utledet med utgangspunkt i ulike problemstillinger knyttet opp mot et representativt utvalg av kulturmiljøer i hvert område. Det er lagt vekt på at anbefalingene er av generell karakter og at de dermed er grunnleggende prinsipper for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i hele det sirkumarktiske området. Et viktig utgangpunkt for utvalget av kulturmiljøene, og for tilnærmingen som danner grunnlaget for dette prosjektet, er sammenhengen, samspillet og avhengigheten mellom naturgrunnlag og kulturmiljø. Dette kjennetegner mye av virksomheten som har foregått, og som foregår, i Arktis, og danner rammen for forståelsen av kulturmiljøene og for de tiltakene som må til for å sikre deres fremtidige bevaring.
Publikasjonsnummer
2005:552