Politikområder

Her kan du få indblik i en lang række politikområder, som de nordiske lande samarbejder om.

domstol

Lov og ret

Lige lovgivning og retsopfattelse er vigtige elementer for at nå de nordiske statsministres målsætning om, at Norden skal være verdens mest integrerede region.

Finske fodgængere

Arbejdsliv

Et godt arbejdsliv spiller en central rolle for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund, for erhvervslivet og for det enkelte individ. Et fælles nordisk arbejdsmarked udgør hjørnestenen i det nordiske samarbejde.

Person med iPad

Digitalisering og innovation

Formålet med det nordiske samarbejde med digitalisering er at fremme Norden og Baltikum som en sammenhængende og integreret digital region. En fælles nordisk indsats er til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger i hele Norden og de baltiske lande. 

Blind mand med hund ved togstation

Handicap

Det nordiske handicapsamarbejde bidrager til inklusion af handicappede gennem en styrket nordisk videnudveksling og et tæt samarbejde vedrørende handicappolitik.

Luft skog vattendrag

Miljø og klima

Norden betragtes som en foregangsregion, når det gælder miljø og klima. Det skyldes i høj grad den mangeårige tradition for politisk samarbejde. Større og flere udfordringer indebærer, at dette samarbejde vil få endnu større betydning fremover.

Byhave i Helsinki

Bæredygtig udvikling

De nordiske lande er enige om at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer vi står over for. Det er en ambitiøs, men nødvendig, målsætning at opnå bæredygtig udvikling.

unge_banner

Børn og unge

”Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge”, fastslår Nordisk Ministerråds strategi for børn og unge.

Havvindmøller ved Samsø

Energi

De nordiske lande har ambitiøse nationale mål for overgangen til bæredygtig energi og Norden er verdensledende inden for grønne energiløsninger.

Siluett

Kultur

Det nordiske kultursamarbejde udgør en stærk helhed hvor kunst og kultur udgør hjørnestenen i det fællesskab som binder de nordiske lande sammen. Kultursamarbejdet har en stor indflydelse på omverdenen og genspejler det fundament af fælles værdier som vi i de nordiske lande står på.

Lærer med sin klasse

Uddannelse og forskning

Nordisk Ministerråd samarbejder om at skabe et godt uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden - for børn, unge og voksne. Både i forhold til mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

Familieliv

Ligestilling og LGBTI

De nordiske lande har i mere end 40 år arbejdet sammen om at øge ligestillingen på alle områder i samfundet. Ligestilling mellem kønnene er en af årsagerne til den nordiske models succes og er en af grundstenene i de moderne nordiske velfærdssamfund.

Ordbog

Sprog

Gensidig sprogforståelse fremmer mobiliteten mellem lande og styrker oplevelsen af samhørighed mellem indbyggerne i landene.

Varme kilder ved Reykjavik

Velfærd for alle

Det nordiske samarbejde inden for sundhed og velfærd drejer sig om, at alle nordiske borgere skal have social tryghed og sociale rettigheder. Vi arbejder for at forebygge social ulighed og at undgå marginalisering af socialt udsatte og sårbare grupper i samfundet.

Grensen mellom Norge og Sverige

Fri bevægelighed og grænsehindringer

Arbejdet med at fjerne grænsehindringerne i Norden handler om at skabe et mere åbent Norden. Det skal være muligt at flytte, pendle, studere og drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbejdsprogrammet skal understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

Brændestabel i skov

Nordisk bioøkonomi

Nordisk bioøkonomi handler om grøn omstilling. Det handler om at erstatte ikke-bæredygtige og fossilbaserede ressourcer ved at opgradere restprodukter og affald og ved at skabe cirkulære og bæredygtige lokale løsninger.