Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Sænska.

Beskattning av utländska pensioner i bosättningslandet

Artikel 18 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet ändrades 2008 bl.a. vad gäller pensioner och livräntor. Ändringen medför att personer som bor i ett nordiskt land och tar emot pension från ett annat nordiskt land i enskilda fall kan beskattas högre än om personen hade bott i utbetalningslandet.

Upplýsingar

Raðtala
15-005
Viðkomandi land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Málaflokkur
Skatt och finans
Hvaða land getur leyst málið?
Norden
Staða
Afskrifað
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
Nei

I fråga om bl.a. pensioner som utbetalas från ett nordiskt land till en person som är bosatt i ett annat nordiskt land, övergick man vid 2008 års omförhandling av det nordiska skatteavtalet från exemptmetoden till creditmetoden för att undanröja dubbelbeskattning. Exemptmetoden innebar att pensioner helt undantogs från beskattning bosättningsstaten. Den nu gällande creditmetoden innebär att pensionerna får beskattas i både utbetalarlandet och bosättningslandet. Det ankommer på bosättningslandet att undanröja dubbelbeskattning genom att avräkna den skatt som erlagts i utbetalarlandet från skatten i bosättningslandet. Det innebär att om beskattningen av pensionen i bosättningslandet är högre än i utbetalningslandet, så betalas alltså den totalt sett högsta skatten.

Pensionerna har emellertid ursprungligen inte beräknats på basis av en högre skattesats än i utbetalningslandet. De enskilda pensionsmottagarnas pensionsinbetalningar kommer under årens lopp i länderna att beskattas olika när det gäller dels avdrag för inbetalningar och dels beskattning av den löpande avkastningen. En relativt låg pensionsutbetalning från ett land är alltså vanligtvis uttryck för att det inte har beviljats avdrag vid inbetalning och/eller att det dras högre skatt eller avgift från den löpande avkastningen av det kapital som ska utgöra underlag för utbetalningen. Som en följd av detta kommer det vanligtvis att vara fråga om en lägre beskattning av den utbetalade pensionen. När denna pension sedan flyttas till/utbetalas till ett land där pensionsinbetalningen har varit avdragsgill och beskattningen av den löpande avkastningen låg, men beskattningen av själva den utbetalade pensionen är högre, kommer den sammanlagda skatten på pensionen att bli väsentligt högre än om pensionären hade stannat i sitt bosättningsland där pensionen har tjänats in. Sammantaget kan det innebära en förlust som kan leda till att den enskilde blir avskräckt från att flytta till ett annat land.

Danmark upplyser om att danska regler säkerställer att det inte sker beskattning av pensionsutbetalningar från pensionsordningar, där det inte har funnits fradrags- og bortseelsesret för pensionsinbetalningen.

Hverja snertir vandinn?

Personer som bor i ett nordiskt land och som får pension utbetalad från ett annat nordiskt land.

Uppfært síðast:
Skatteministeriet DK 23.09.2019 / Utrikesministeriet FI 18.11.2019 / Finansdepartementet NO 20.09.2019 / Finansdepartementet SE 07.11.2019 / Departementet for Finanser GL 19.09.2019 / IS 03.12.2019 / AX 14.10.2019
Tengiliður