185. (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
185
Utanaðkomandi ræðumaður
Janis Vucans
Speaker role
President of Baltic Assembly
Dagsetning

Honourable chairperson, dear colleagues!

First of all, on behalf of all the delegations of the Baltic Assembly let me express our thanks for the possibility to participate in the Nordic Council’s session.

Our Baltic-Nordic region and our partnership is strong. Our countries are intertwined. We share common values and common responsibilities. We feel your support today in the same spirit and to the same extent as 30 years ago, when two million Baltic people stood in a human chain uniting Vilnius, Riga and Tallinn.

Nordic support in our way to regain independence and return to international community is invaluable and unique. Today we jointly act to respond to current political security, climate, economic and other challenges. We jointly speak and act to end energy transport and infrastructure isolation of Baltic states.

Dear colleagues, in regard to the European Union 2021-2027 multiannual financial framework we will need your support for allocation of necessary European funding for completion of the Rail Baltica high speed railway project and synchronization of our electricity network with the European continental network.

Cooperation between the Baltic Assembly and the Nordic Council has a special role and meaning because we discuss common solutions for common problems, support each other, exchange best practices as well as look for future challenges. It is our common commitment to strengthen Baltic-Nordic parliamentary cooperation because it is an important pillar for development of our countries and our common Baltic region.

We need to work jointly on climate change, gender equality, labour market, circular economy, energy and transport issues. Baltic, Nordic and Benelux countries need to be more active in working together on renewable energy projects as well as in the fields of digital market and connectivity and artificial intelligence.

Acting together, we are a force which can stand against challenges, and the conclusion is: Act together!

 

Skandianvisk oversættelse:

Ärade ordförande, kära kolleger!

För det första vill jag som talesman för alla delegationer i Baltiska rådet tacka för möjligheten att delta i Nordiska rådets möte.

Vi har en stark baltisk-nordisk region med ett nära samarbete. Våra länder är tätt sammanflätade. Vi har gemensamma värderingar och ett gemensamt ansvar. Vi känner att ni stöder oss i dag i samma anda och omfattning som för 30 år sedan, då två miljoner balter bildade en mänsklig kedja mellan Vilnius, Riga och Tallinn.

Det nordiska stödet för vår återvunna självständighet och återgång till den internationella gemenskapen är ovärderligt och unikt. I dag möter vi tillsammans utmaningar i politik, säkerhet, klimat och ekonomi med mera. Vi samarbetar i ord och handling för att stoppa isoleringen av de baltiska staterna i fråga om energi, transport och infrastruktur.

Bästa kolleger, med tanke på EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 kommer vi att behöva ert stöd för tilldelning av EU-medel för att slutföra höghastighetstågprojektet Rail Baltica och synkronisera vårt elnät med det kontinentala nätet i Europa.

Samarbetet mellan Baltiska rådet och Nordiska rådet har en viktig roll och betydelse eftersom vi diskuterar gemensamma lösningar på gemensamma problem, stöder varandra, utbyter bästa praxis och förbereder oss för framtida utmaningar. Vårt gemensamma mål är att stärka det baltisk-nordiska parlamentariska samarbetet eftersom det är en hörnsten i utvecklingen av våra länder och vår gemensamma Östersjöregion.

Vi måste samarbeta i frågor om klimatförändringar, jämställdhet, arbetsmarknad, cirkulär ekonomi, energi och transportfrågor. De baltiska och nordiska länderna och Beneluxländerna måste samarbeta mer aktivt i projekt för förnybar energi samt i fråga om digitala marknader och förbindelser och artificiell intelligens.

Tillsammans kan vi klara utmaningarna, och slutsatsen är följande: Låt oss agera tillsammans!