Finsk statsborgerskap

Kansalaisuus Suomessa
Her kan du lese om finsk statsborgerskap på grunnlag av fødsel, ved melding eller ved søknad. Dessuten finner du informasjon om statsborgeres rettigheter og plikter samt dobbelt statsborgerskap.

Du kan få finsk statsborgerskap enten ved fødselen, eller ved melding eller søknad. Det er den finske statsborgerskapsloven (medborgarskapslagen) som angir vilkårene. Loven tar også for seg finske statsborgeres rettigheter og plikter.

Migrationsverket fatter vedtak om innvilging, opprettholdelse og tap av finsk statsborgerskap etter denne loven og fastsetter statsborgerskapsstatus.

Statsborgerskap ved fødselen

Et barn får automatisk finsk statsborgerskap ved fødselen dersom enten moren er finsk statsborger eller faren er finsk statsborger og gift med barnets mor. Barnet får også finsk statsborgerskap hvis det blir født i Finland, faren er finsk statsborger når barnet blir født, og farskapet blir bekreftet.

Et barn født utenfor ekteskap av utenlandsk mor og finsk far får finsk statsborgerskap ved melding forutsatt at den utenlandske bekreftelsen av farskapet er gyldig i Finland.

Finsk statsborgerskap ved melding

Statsborgerskap ved melding er mulig for:

  • tidligere finske statsborgere
  • nordiske statsborgere
  • barn født i utlandet og utenfor ekteskap til en finsk far eller medmor
  • 12–17 år gamle adoptivbarn
  • unge voksne som er 18–22 år gamle og har bodd i Finland tilstrekkelig lenge

Danske, islandske, norske eller svenske statsborgere som har fylt 18 år, innvilges finsk statsborgerskap dersom de har vært permanent bosatt i Finland de siste fem årene uten avbrudd og i løpet av denne perioden ikke er idømt fengselsstraff.

Hvis du er nordisk statsborger, men ikke oppfyller alle vilkårene for statsborgerskap ved melding, eller du vil bli finsk statsborger etter å ha bodd to år i Finland, kan du søke om finsk statsborgerskap.

En person som har mistet sitt finske statsborgerskap, kan få tilbake statsborgerskapet ved hjelp av en enkel melding og uten krav om bosted i Finland.

Finsk statsborgerskap ved søknad

En utlending kan få innvilget finsk statsborgerskap etter søknad dersom søkeren har fylt 18 år og han eller hun har hatt fast bolig i Finland enten de siste fem årene uten avbrudd eller sju år etter fylte 15 år, de to siste årene av de sju uten avbrudd. Dersom søkeren viser at han eller hun har tilfredsstillende ferdigheter i finsk eller svensk, kan han eller hun få statsborgerskap etter å ha bodd i Finland i bare fire år.

Det er også en forutsetning at personen ikke ha gjort seg skyldig i en straffbar handling, og vedkommende skal ikke i vesentlig grad ha forsømt sin underholdsplikt eller sine offentligrettslige betalingsforpliktelser. Dessuten må søkeren på en troverdig måte kunne redegjøre for hvordan han eller hun får sine inntekter, og bevise at han eller hun har tilfredsstillende ferdigheter i finsk eller svensk, både muntlig og skriftlig, eller tilsvarende ferdigheter i finsk eller finlandssvensk tegnspråk

De generelle vilkårene for statsborgerskap kan fravikes med visse begrunnelser som er oppgitt på Migrationsverkets sider.

Dobbelt statsborgerskap

Finsk lov tillater dobbelt statsborgerskap. Finske statsborgere mister altså ikke sitt finske statsborgerskap hvis de får statsborgerskap i et annet land. Statsborgere fra andre nordiske land mister heller ikke sitt statsborgerskap når de får finsk statsborgerskap.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.