Informasjon for funksjonshemmede i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa
Her kan du lese om funksjonshemmedes rettigheter til forskjellige tjenester og ytelser i Finland.

I Finland gis det mange forskjellige former til funksjonshemmede. Her finner du informasjon om flytting og bolig, assistenter og hjelpemidler, legemidler, kjøretøy, sysselsetting og stønader.  Dessuten gis det informasjon om innførsel av hjelpemidler, legemidler og førerhunder samt klage på sosialomsorgens virksomhet eller vedtak.

Flytting og bolig

Ifølge artikkel 9 i den nordiske konvensjonen om sosialhjelp og sosiale tjenester skal ansvarlige myndigheter hjelpe funksjonshemmede med å flytte. Generell informasjon om å bo i Finland finner du i avsnittet Bolig i Finland.

Lokale myndigheter er ansvarlige for å sørge for at en funksjonshemmet person kan flytte dersom:

  • personen flytter av egen fri vilje,
  • personen har spesielle bånd til det landet han eller hun skal flytte til, og
  • det menes at personens livssituasjon vil bli forbedret i det nye landet.

Dersom en funksjonshemmet selv mener at en flytting vil forbedre hans eller hennes livssituasjon, er dette i seg selv en tungtveiende grunn til at flyttingen skal gjennomføres. Ta kontakt med hjemkommunen din for å få hjelp med flyttingen. Nevn ved behov artikkel 9 i nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester.

Mer informasjon om å leve med funksjonshemming i Finland finner du i Handbok om funktionshinderservice, som gis ut av Institutet för hälsa och välfärd.

Leiligheter og serviceboliger for funksjonshemmede

I noen kommuner finnes det såkalte handikappboliger for personer med funksjonshemming. Om man får handikappbolig, avhenger i høy grad av hvilken kommune man flytter til, og hva slags bolig man kan kan bo i.

Når det gjelder boliger for funksjonshemmede, skal man være klar over at i Finland har kommunene ansvar for at visse sosiale tjenester gjennomføres uansett bevilgninger, det vil si at kommunen har en spesiell gjennomføringsplikt hva disse tjenestene angår.

Ifølge § 8 i lov om service og støtte på grunn av funksjonshemning skal kommunen ordne blant annet servicebolig for en alvorlig funksjonshemmet person dersom personen på grunn av sin funksjonshemning eller sin sykdom trenger bistand for å mestre de funksjoner som inngår i vanlig livsførsel. Dette gjelder imidlertid ikke personer som pleies på institusjon.

Når det gjelder spørsmål som handler om flytting, bør man ta kontakt med den nye hjemkommunen – de kan gi informasjon om boligsituasjonen for funksjonshemmede i akkurat den kommunen. Om nødvendig kan du også be myndighetene i din nåværende hjemkommune om å ta kontakt med din kommende hjemkommune.

Assistent, hund og hjelpemidler

Mange funksjonshemmede har behov for en assistent for å få hverdagen til å fungere. Dette gjelder selvfølgelig også ved reiser og flytting.

Personlig assistent

Dersom en person flytter permanent til et annet nordisk land, søker man om støtte til personlig assistent hos den nye hjemkommunen. Behandlingstiden kan være lang, så det er all grunn til å ta kontakt med den nye hjemkommunen i god tid.

Dersom en person oppholder seg i kortere tid i et annet nordisk land, bevilger kommunen i visse tilfeller støtte til utgifter til assistent. Dersom reisen, arbeidsforholdet eller studiene varer lenger (høyst et halvt år), betaler kommunen bare sjelden for utgifter til personlig assistent. Forhør deg om støttemulighetene hos din hjemkommune. 

Førerhund

Det finnes ingen spesielle anvisninger om innførsel av førerhunder til Finland i finsk lovgivning. Derfor gjelder de samme reglene for førerhunder som for andre hunder. Reglene for innførsel av hunder er behandlet på siden Innførsel av kjæledyr og husdyr til Finland.

Hjelpemidler

Det finnes ingen generelle regler som regulerer import og eksport av hjelpemidler mellom de nordiske landene, da det gjelder forskjellige regler for forskjellige hjelpemidler. Reglene avhenger bl.a. av om hjelpemiddelet betraktes som flyttegods, om hjelpemiddelet er finansiert med offentlige midler, om hjelpemiddelet settes fast på kroppen, og om hjelpemiddelet er omfattet av landets tollregler. Derfor avgjøres spørsmål om innførsel som regel ved hjelp av spesiallovgivning.

Dersom det dreier seg om et midlertidig opphold i Finland som f.eks. ferie eller besøk hos slektninger, kan hjelpemidler for funksjonshemmede fritt innføres fra ett nordisk land til et annet.

Dersom du planlegger å flytte permanent til Finland fra et annet nordisk land, anbefaler vi at du tar kontakt med både din nåværende bostedskommune og din nye bostedskommune i Finland for informasjon om akkurat ditt tilfelle.

Bil

For import av personbil som brukes av en funksjonshemmet, gjelder samme regler som for import av biler for øvrig. Innførsel av bil er behandlet i avsnittet Kjøretøy i Finland.

Kjøretøyavgift

Funksjonshemmede kan bli fritatt for grunnavgiften i kjøretøyavgiften uten søknad dersom kjøretøyregisteret inneholder en merknad om tilbakebetaling av bilavgift etter bilavgiftslovens (bilskattelagens) § 50 eller 51. Hvis en person har parkeringstillatelse for funksjonshemmede, kan han eller hun bli fritatt etter søknad.

Man må alltid søke om fritak på nytt når man bytter bil samt når parkeringstillatelsens gyldighetsperiode utløper. Fritak for grunnavgiften i kjøretøyavgiften kan bare innvilges for ett kjøretøy om gangen til én og same person på grunnlag av funksjonshemning. Kjøretøyavgiften må betales til fristen selv om det er sendt inn søknad. Hvis søknaden blir innvilget, blir den innbetalte avgiften tilbakebetalt. Ytterligere informasjon på nettsidene til Traficom.

Tilbakebetaling eller reduksjon av bilavgift

I henhold til bilavgiftlovens § 51 kan en funksjonshemmet i Finland få tilbakebetalt, enten helt eller delvis, bilavgiften som inngår prisen på en bil som registreres for første gang. Tilbakebetalingen innvilges på grunnlag av funksjonshemningens type og grad, og det er angitt en maksimumsgrense for støttebeløpet. Det er alltid en lege som vurderer og fastslår funksjonshemmingens type og grad.

I enkelte tilfeller kan bilavgiften betales tilbake på grunn av funksjonshemming, i form av en bilavgiftslettelse. Tollen kan innvilge bilavgiftslettelse i henhold til 50 § i bilavgiftsloven. Således kan avgiften av spesielt tungtveiende grunner tilbakebetales enten i sin helhet eller i et omfang som anses for rimelig. Bilavgiften tilbakebetales som avgiftsreduksjon f.eks. til foreldre som har behov for bil for å kunne transportere et alvorlig funksjonshemmet barn.

Støtte til anskaffelse av bil

I henhold til handikappserviceloven kan det innvilges støtte til anskaffelse av brukt eller ny bil. Støtten kan utgjøre halvparten av de reelle utgiftene til bilen. Tilbakebetaling av bilavgift, godtgjørelse for gammel bil og annen mulig støtte til bilen blir trukket fra støtten. En kan søke om støtte til anskaffelse av bil selv om en ikke har fått tilbakebetaling av bilavgift.

I henhold til trafikk- og ulykkesforsikringslovene er det bare alvorlig funksjonshemmede som er i arbeid, som kan få støtte til anskaffelse av bil.

Tilpasning av bil

I henhold til handikappserviceloven gis det godtgjørelse for endringsarbeider på en bil av standardmodell dersom endringene er nødvendige på grunn av funksjonshemmingen (kontrollapparater, servomotor, vridbart sete, heis for rullestol). Utgiftene til endringsarbeidene dekkes i sin helhet, men innenfor bevilgningens rammer, siden det ikke er snakk om en såkalt subjektiv rettighet. I henhold til handikappserviceloven kan en også få dekket halvparten av utgiftene til innretninger som letter bruken av bilen.

Også trafikk- og ulykkesforsikringsselskaper dekker utgifter i forbindelse med endringsarbeider på bilen. Be ditt eget forsikringsselskap om mer informasjon.

Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede

Ajovarma innvilger parkeringstillatelse for bevegelseshemmede til personer med alvorlig funksjonshemming eller til transport av personer med alvorlig funksjonshemming. Man søker om parkeringstillatelse på Ajovarmas servicepunkter eller elektronisk på Traficoms nettjeneste.

Rabatt på trafikkforsikring

Noen forsikringsselskaper tilbyr rabatt på trafikkforsikring for funksjonshemmede. Undersøk saken hos ditt eget forsikringsselskap. 

Innvirkning på sysselsetting

Hvis du på grunn av funksjonshemming eller sykdom har behov for endringer eller spesielle ordninger på jobben, kan du få hjelp hos TE-kontoret. De hjelper deg når du trenger informasjon om mulighetene for å få jobb og beholde arbeidsplassen din til tross for funksjonshemming eller sykdom.

Også arbeidsgiveren kan få støtte fra TE-kontoret til å organisere arbeidsforholdene slik at den funksjonshemmede eller syke kan fortsette på arbeidsplassen elelr begynne på en ny. Denne støtten søkes av arbeidsgiveren.

FPAs handikappstøtte og tolketjenester

På grunnlag av loven om handikappytelser kan Folkpensionsanstalten (FPA) innvilge handikappstøtte, som har som hensikt å støtte personer med funksjonsnedsettelse eller langvarig sykdom i dagliglivet, på jobb eller i studier samt opprettholde deres funksjonsevne og bidra til at de kan bo hjemme, få rehabilitering og pleie. Dessuten støtter FPA hørselshemmede, synshemmede og talehemmede med tolketjenester.

Les mer på FPAs sider.

Utvekslingsstudier

Utvekslingsstudenter og personale på høyskoler som har funksjonshemming, sykdom, lærevansker eller andre særskilte behov, kan få ekstra økonomisk støtte for å delta i internasjonal utveksling. Tilgjengelighetsstøtten er blant annet ment for arrangementer i tilknytning til tilgjengelig bolig, bevegelighet eller studier, for eksempel læremidler.

Legemidler

Som deltakere i Schengen-samarbeidet er de nordiske landene bundet av de sjenerøse reglene for innførsel av legemidler for privat bruk. Hovedregelen innebærer at man kan ta med seg legemidler til egen personlig bruk fra et annet nordisk land, i en mengde som maksimalt tilsvarer ett års bruk.

Klager

Hvis man ikke er fornøyd med sosialomsorgens tjenester, hjelp, pleie eller behandling, kan man

  • ta kontakt med sjefen for kontoret som har fattet vedtaket
  • ta kontakt med sosialombudsmannen
  • gjøre en anmerkning om behandlingen til ansvarlig person på sosialomsorgsenheten eller ledende tjenesteperson i sosialomsorgen
  • levere klage til tilsynsmyndigheten, det vil si regionforvaltningsverket, riksdagens justisombudsmann eller justiskansleren. I noen tilfeller kan regionforvaltningsverket overføre en klage til Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira for behandling.

Den som søker om sosiale omsorgstjenester og sosial stønad, har rett til å få et skriftlig begrunnet vedtak. I vedtaket oppgis det hvordan man kan søke om endring. Man kan søke om endring av et vedtak fattet av en tjenesteperson i sosialomsorgen hos den instansen som har ansvar for kommunens sosialomsorg. Dette må gjøres innen 14 dager etter at vedtaket er mottatt. Den som er misfornøyd med et vedtak fattet av en instans som for eksempel Folkpensionsanstalten eller et forsikringsselskap, kan søke om endring av vedtaket hos den klagenemnda under Sosial- og helseministeriet som fungerer som første klageinstans.

Man har rett til å søke om endring av et vedtak fattet av en kommunal instans (for eksempel sosialnemnda) hos forvaltningsdomstolen ved å levere inn en klage innen 30 dager. 

Til justisombudsmannen eller justiskansleren kan man rette klage hvis man har mistanke om at en myndighet eller tjenestemann ikke har handlet i overensstemmelse med loven eller oppfylt sine forpliktelser. Justisombudsmannen og justiskansleren kan imidlertid ikke endre eller oppheve forvaltningsvedtak som en myndighet har fattet tidligere. De kan dele ut en anmerkning eller advarsel til en tjenestemann, eller sette i gang etterforskning i form av en forundersøkelse.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.