Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
I denne artikkelen kan du lese om når en person med utdanning fra utlandet trenger et særskilt vedtak for godkjenning av utdanningen eller for rett til å utøve et yrke, og om hvilke instanser som fatter slike vedtak. Dessuten får du vite hvordan du skal gå fram når du vil ha en finsk utdanning godkjent i utlandet.

Når du kommer til Finland for å jobbe, kan arbeidsgiveren som regel vurdere kompetansen hos en arbeidssøker med utdanning fra utlandet, men i enkelte yrker kreves det yrkesmessig godkjenning av utdanningen. Yrkesmessig godkjenning av en utdanning er et myndighetsvedtak om hvilken kompetanse en utdanning fra utlandet gir på arbeidsmarkedet.

Regulerte profesjoner i Finland

En regulert profesjon er et arbeid der det i lovgivningen stilles krav om kompetanse i form av nærmere angitt eksamen eller studier. De regulerte profesjonene omfatter både stillinger og oppgaver innenfor offentlig sektor og yrker som krever autorisasjon/lisens. Vedtak om rett til yrkesutøving tas av bransjespesifikke myndigheter, for eksempel Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira for yrker innenfor helsevesenet.

Informasjon om alle regulerte profesjoner i Finland og respektive myndigheter finner du på Utbildningsstyrelsens nettsted.

Godkjenning av finske eksamener i utlandet

Det internasjonale prinsippet ved godkjenning av eksamener er at den mottakende instansen foretar en tolkning av den utenlandske eksamenens nivå og av kompetansen den gir. Fra finsk side er det ikke mulig å påvirke beslutningsprosessene i et annet land direkte. Selv om det finnes visse generelle bestemmelser i EUs direktiver eller internasjonale avtaler, bestemmer hvert land selv hvordan bestemmelsene iverksettes og hvordan de anvendes i enkelttilfeller.

Utbildningsstyrelsen fungerer som nasjonalt kontaktpunkt for det generelle godkjenningssystem for eksamener innenfor EU. Kontaktpunktets oppgave er å informere om eksamener og kompetanse samt prosedyrer for godkjenning av eksamener i Finland og andre medlemsland.

Ved behov gir Utbildningsstyrelsen råd til personer som har avlagt eksamen i Finland og ønsker å få den godkjent i et annet medlemsland.

En finne som reiser utenlands for å søke arbeid, bør på forhånd undersøke hos myndighetene hvordan prosedyren for godkjenning av eksamen er i landet det gjelder, og hvilke dokumenter som er nødvendige ved godkjenningen.

Når man søker om å få godkjent en finsk eksamen i utlandet, kan det være nyttig med Europass-dokumenter, spesielt vitnemålsvedlegg ment for internasjonal bruk. En kan også søke Utbildningsstyrelsen om en særskilt uttalelse om en finsk eksamen. Utbildningsstyrelsen gir ekspertuttalelser om finske eksamener for internasjonal bruk, mot betaling. Det kan utarbeides uttalelser om gjennomførte eksamener som inngår i den offisielle eksamensstrukturen i Finland.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.