Nordisk råd i dialog med Jorma Ollila om energisamarbeid

20.04.16 | Nyhet
Jorma Ollila
Photographer
Matts Lindqvist/norden.org
En nordisk satsing på eldrevne ferjer, en nordisk standard for ladestasjoner for transportmidler og et nordisk markedsbasert system for fornybar energi. Det er noen forslag til energisamarbeid som Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling vil satse på.

Forslagene inngår i en rapport som en arbeidsgruppe presenterte på Nordisk råds temasesjon i Oslo, der rapporten ble godkjent av Utvalget for vekst og utvikling i Norden.

Totalt inneholder den såkalte Energigruppens rapport 31 forslag til hvordan samarbeidet innenfor energi kan utvikles i Norden. Forslagene har nå blitt presentert for Nokias eks-sjef Jorma Ollila, som for øyeblikket utreder nordisk energisamarbeid på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

– Med rapporten vil vi presentere Nordisk råds syn på hvordan det energipolitiske samarbeidet i Norden burde utvikles i framtiden. Det er uhyre viktig for Norden å beholde topposisjonen vi har på energiområdet, og det er bare gjennom samarbeid innenfor Norden og med EU vi kan greie det. Vi håper Jorma Ollila vil ha nytte av forslagene våre, sier Pyry Niemi, som er leder for Utvalget for vekst og utvikling i Norden.

Sju forslag er prioritert

Av de 31 forslagene framhever Energigruppen sju spesielt prioriterte. Blant annet vil gruppen at Danmark, Finland, Norge og Sverige utarbeider et harmonisert markedsbasert system for å fremme produksjon av fornybar energi, og at de nordiske landene utvikler et program for energieffektivitet i energiintensive industrier.

Dessuten vil Energigruppen se satsinger på en felles nordisk standard for ladestasjoner for hurtiglading av ulike transportmidler, som båter, biler og lastebiler, med sikte på bredere europeisk samarbeid.

Med rapporten vil vi presentere Nordisk råds syn på hvordan det energipolitiske samarbeidet i Norden burde utvikles i framtiden. Det er uhyre viktig for Norden å beholde topposisjonen vi har på energiområdet, og det er bare gjennom samarbeid innenfor Norden og med EU vi kan greie det.

 

Andre forslag er å øke støtten til Nordisk energiforskning NEF, opprette et felles nordisk sluttbrukermarked for energi, og satse på utvikling av eldrevne ferjer.

– Satsingen på delvis eldrevet sjøfart er spesielt viktig med tanke på de strengere kravene til svovelutslipp fra marine brennstoffer og med tanke på vernet av Østersjøen. Grunntanken i forslagene våre er bærekraftige energiløsninger og fornybar energi, sier Lena Asplund, leder for Energigruppen.

Konferanse med Jorma Ollila

I tilknytning til temasesjonen i Oslo ble det også holdt en energikonferanse for å gi Nordisk råd en mulighet til ved siden av energirapporten å komme med innspill til Jorma Ollilas utredning. I fire workshopper reflekterte konferansedeltakerne rundt temaer som elektrifisering av transportsektoren, overgang til bærekraftige energikilder, energieffektivitet i energiintensiv industri samt energiforskning.

Jorma Ollila lovte at han kommer til å ta hensyn til innspillene han har fått av Nordisk råd, i sitt videre arbeid. Ollila sa også at det finnes utfordringer innenfor energisamarbeid, også i Norden.

– Jeg har mine tanker om disse utfordringene og mulige løsninger, men jeg kommer til å lytte til dere og andre aktører i energisektoren før jeg offentliggjør forslagene mine.

Konferansen i Oslo var avspark for Jorma Ollilas ettårige utredningsarbeid. Nå skal han foreta en rundreise i Europa for å treffe ulike interessenter på energiområdet.

Ollilas oppdrag for Nordisk ministerråd er å utføre en "strategisk analyse" av hvordan det energipolitiske samarbeidet i Norden best kan utvikles på 5–10 års sikt. I november presenterer Ollila for første gang sin utredning for de nordiske ministrene med ansvar for energispørsmål, og i begynnelsen av 2017 skal utredningen være klar.