Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Ministrar diskuterade produktivitet och finanspolitik i kristider

04.06.24 | Nyhet

Finansministrarna träffades i Stockholm 3-4 juni 2024 tillsammans med generalsekreteraren.

Fotograf
norden.org

Finansministrarna träffades i Stockholm 3-4 juni 2024 tillsammans med generalsekreteraren.

De nordiska ekonomi- och finansministrarna träffades den 3–4 juni i Stockholm för att diskutera gemensamma frågor. Fokus för mötet var produktivitetsfrågor och lärdomar för finanspolitiken från de senaste årens kriser.

Ministrarna dryftade gemensamma produktivitetsutmaningar i de nordiska länderna och utbytte erfarenheter om nationella åtgärder och reformer för att förstärka produktivitetstillväxt, sysselsättning och tillväxtpotential i de nordiska länderna. Produktivitetstillväxt är en viktig förutsättning för den ekonomiska tillväxten och välfärden i de nordiska länderna. Ministrarna fick på mötet en presentation av de preliminära slutsatserna och rekommendationerna från den svenska regeringens Produktivitetskommissions delbetänkande. 

Det är alltid lika givande att utbyta erfarenheter med mina nordiska kollegor. Våra länder har många likheter, både vad gäller de utmaningar vi ställs inför, men också i vår syn på hur dessa kan lösas. Just produktivitet och konkurrenskraft är nyckelfrågor för vårt gemensamma välstånd framöver, och jag välkomnar att det diskuteras på nordisk nivå 

Finansminister Elisabeth Svantesson

Viktigt ta lärdom av de senaste årens kriser

På mötet diskuterades även de nordiska erfarenheterna från den ekonomisk-politiska hanteringen av pandemin och de efterföljande energi- och inflationskriserna i Norden. Just detta tema är i fokus för rapporten Economic Policy beyond the Pandemic in the Nordic Countries från april 2024, som finansierats av Nordiska ministerrådet. Ministrarna diskuterade särskilt finanspolitikens roll under kriser när det gäller stabilisering av ekonomin och stöd till hushåll och företag. De dryftade även de långsiktiga finanspolitiska utsikterna i de nordiska länderna i ljuset av den demografiska utvecklingen. Ministrarna var eniga om att det är viktigt att ta lärdom av de senaste årens kriser för anpassningen av den ekonomiska politiken i framtida oförutsedda kriser.

Ministrarna nådde på mötet enighet om gemensamma mål och prioriteringar för det nordiska ekonomi- och finanspolitiska samarbetet fram till 2030. Målen ingår i ett nytt samarbetsprogram för 2025–2030, som offentliggörs på hösten 2024 i samband med Nordiska rådets session.

Nytt Öresundsavtal

Slutligen diskuterade ministrarna skattepolitiska frågor i relation till nordisk integration och arbetskraftsmobilitet. Ministrarna informerades om det nya Öresundsavtalet som Sverige och Danmark nu är överens om och som ska underteckna inom kort. Avtalet ska göra det enklare för gränspendlare och deras arbetsgivare, och därmed skapa en bättre fungerande arbetsmarknad i Öresundsregionen. 

De nordiska ekonomi- och finansministrarna samlas vanligtvis en gång om året för att diskutera gemensamma ekonomisk-politiska och finanspolitiska utmaningar, och hur nordiskt samarbete på området kan skapa större värde för de nordiska länderna. Nästa möte väntas äga rum under 2025 då Finlands tar över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.
Kontakt