Mattas Gårdsmejeri – Åland

Mattas gårdsmejeri
Fotograf
norden.org
Lokalt gårdsmeieri med økologisk melkeproduksjon og produksjon av ost, jogurt og andre meieriprodukter.

Mattas Gårdsmejeri er nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Utover mathåndverket og matvareproduksjonen er beitende dyr og bevaring av biologisk mangfold en viktig del av aktivitetene på Mattas Gårdsmejeri i Finby i Sund på Åland. Bærekraft, miljø og dyrevelferd gjennomsyrer virksomheten, og arbeidet med sirkulær produksjon er framtredende. Gylle brukes på egne marker, og mysen fra meieriet blir brukt som grisefôr på en nærliggende gård med skogssvin. Jennifer Sundman og Lars-Johan Mattsson er henholdsvis utdannet agronom og økonom, og begge har utdannet seg i mathåndverk. De deltar ofte i lokale arrangementer som støtter opp om en positiv fortelling om lokal matproduksjon og bærekraftig landbruk, og de når dermed en bred målgruppe, både lokale og turister. Gjennom sin fornyelse av gården har de vist framsyn og mot i en tradisjonell industri som generelt er preget av dårlig lønnsomhet.

Mattas Gårdsmejeri er et godt eksempel på en liten, bærekraftig bedrift med prinsipper og filosofier som kan brukes hos andre bedrifter i samme bransje, men også i bedrifter som opererer på andre områder, og derfor nomineres de til Nordisk råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.