Svensk Kolinlagring – Sverige

Svensk kolinlagring
Fotograf
norden.org
Omstilling til regenerativ jordbrukspraksis gjennom kunnskapsdeling, forskning og praksis.

Svensk Kolinlagring er nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Svensk Kolinlagring, startet av MiljøMatematik Malmö, har imponert ved å vokse raskt og har allerede i prosjektets andre år greid å samle 40 gårder, 11 bedrifter, 4 universiteter og en rekke andre aktører som alle ønsker å være med på å utforme et regenerativt jordbrukssystem som kan binde karbon fra atmosfæren i svensk landbruksjord.

Prosjektet ønsker å bidra til en rask transformasjon av matsystemet ved systematisk å ta tak i flere utfordringer på samme tid. Metodene er forskningsbaserte og utformet for å binde karbon, øke humusinnholdet og jordas fruktbarhet, bevare det biologiske mangfoldet og skape økosystemtjenester samt forbedre utbyttet og lønnsomheten i landbruket.

Svensk Kolinlagring er basert på både forskning og praktisk kunnskap om karbonlagringsmetoder samt større konsepter som planetariske grenser (Rockström et al. 2009) og «smultringmodellen» for en regenerativ økonomi (Raworth, 2021).

Fordi Svensk Kolinlagring forsøker å transformere landbruket til en mer miljø- og klimavennlig praksis og dermed skape et mer bærekraftig matsystem, er prosjektet nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.