Danska regler för arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetsdagpenning

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge
Här kan du läsa om hur du blir arbetslöshetsförsäkrad i Danmark, och när du har rätt till arbetslöshetsdagpenning.

Om du blir arbetslös kan du ha rätt till arbetslöshetsdagpenning. Det kräver att du är arbetslöshetsförsäkrad. I vissa nordiska länder sker det automatiskt när du arbetar, medan du i andra länder måste anmäla dig till en arbetslöshetskassa. Om du har bott i ett nordiskt land och arbetat i ett annat, eller om du flyttar mellan två nordiska länder, ska du vara speciellt uppmärksam på vilka regler som gäller.

OBS! Om du har frågor om vilka regler som gäller för din arbetslöshetsförsäkring eller din dagpenning i förbindelse med coronaepidemin, ska du kontakta din a-kassa.

Arbetslöshetsförsäkring

Om du arbetar i Danmark, är det i de flesta fall de danska reglerna för socialförsäkring som gäller för dig. Det betyder att du ska anmäla dig till en arbetslöshetskassa (a-kassa) för att vara arbetslöshetsförsäkrad.

I Danmark är det frivilligt att vara medlem i en a-kassa, men de flesta väljer att vara det eftersom medlemskapet ger ekonomisk säkerhet om man blir arbetslös.

Du kan vara antingen heltidsförsäkrad eller deltidsförsäkrad. Det kostar mer att vara heltidsförsäkrad, men i gengäld får du utbetalt mer i dagpenning om du blir arbetslös.

Du ska själv ta kontakt med en a-kassa för att bli medlem.

Du kan se en lista över danska a-kassor hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering och få närmare upplysningar om a-kassorna hos branschorganisationen Danske A-kasser.

Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land

Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land, är huvudregeln att du omfattas av bestämmelserna i det land där du arbetar.

Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark

Om du bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat nordiskt land, är huvudregeln att du omfattas av bestämmelserna i det land där du arbetar.

Om du arbetar i två eller flera länder

Det var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad om du arbetar i två eller flera länder, beror dels på var du bor, och dels på hur mycket du arbetar i varje enskilt land. Som huvudregel omfattas du av de danska bestämmelserna om du bor i Danmark och arbetar mer än 25 % av din arbetstid i Danmark. Om du har frågor, kan du kontakta Udbetaling Danmark.

När du flyttar till eller börjar arbeta i Danmark

Om du börjar arbeta i Danmark eller av någon annan orsak blir omfattad av de danska reglerna, ska du anmäla dig till en dansk a-kassa inom åtta veckor så att det inte uppstår en lucka i din arbetslöshetsförsäkringsperiod.

Om du är utstationerad

Om du arbetar för en dansk arbetsgivare och är utstationerad i ett annat nordiskt land i upp till två år, kan du ansöka hos Udbetaling Danmark att fortsatt omfattas av den danska socialförsäkringen och fortsatt vara arbetslöshetsförsäkrad i Danmark. Udbetaling Danmark kan utfärda ett A1-intyg, som dokumenterar beslutet för utländska myndigheter.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Om du har korta anställningar utomlands

Om du är osäker på hur du ska arbetslöshetsförsäkras, ska du kontakta myndigheterna i ditt arbets- eller boendeland för att ta reda på vad som gäller.

Om du arbetar tillfälligt på Grönland

Om du arbetar tillfälligt för en dansk arbetsgivare på Grönland och är bosatt i Danmark omedelbart innan du flyttar till Grönland, kan du vara medlem i en dansk a-kassa. Du kan kontakta din a-kassa om du har frågor.

Om du är egenföretagare

Du kan få rätt till dagpenning om du är egenföretagare, men reglerna är delvis andra än för löntagare. Exempelvis ska du lägga ner din företagsverksamhet för att få rätt till dagpenning.

Om du är en helt arbetslös egenföretagande gränsarbetare, som bor i en EU-medlemsstat där det inte finns ett arbetslöshetsförsäkringssystem för egenföretagare, kan du på vissa villkor få dagpenning från din danska a-kassa.

Om du är studerande

Se avsnittet “Om du är nyutbildad” under “Arbetslöshetsdagpenning”.

Om du har frågor om var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad, kan du kontakta Udbetaling Danmark.

  Arbetslöshetsdagpenning

  I vilket land ska du ansöka om arbetslöshetsdagpenning?

  Om du är arbetslös, ska du ansöka om arbetslöshetsdagpenning i det land där du bor. Det gäller också om du har arbetat i ett annat nordiskt land.

  Här nedan kan du läsa om reglerna för att få dansk arbetslöshetsdagpenning. Om du bor i ett annat nordiskt land och har arbetat i Danmark, kan du läsa om villkoren för arbetslöshetsdagpenning på sidan som handlar om det land där du bor (se “Information om arbetslöshetsförsäkring och -dagpenning i de nordiska länderna” nederst på denna sida).

  Vilka villkor ska du uppfylla för att ha rätt till dansk arbetslöshetsdagpenning om du är löntagare eller egenföretagare?

  För att ha rätt till dansk arbetslöshetsdagpenning ska du uppfylla en mängd villkor. Här kan du se en överblick över kraven. Reglerna finns beskrivna i detalj på borger.dk.

  Du ska:

  • vara registrerad som arbetssökande vid ditt lokala jobcenter från den första dagen du är arbetslös, 
  • ha varit medlem i en a-kassa i minst ett år,
  • ha fått inrapporterat en viss inkomst de senaste tre åren,
  • stå till förfogande för arbetsmarknaden,
  • ha ett fullständigt och godkänt CV senast två veckor efter att du har anmält dig som arbetslös vid jobcentret.
  Om du är nyutbildad

  Som nyutbildad kan du ha rätt till dagpenning en månad efter att du har avslutat din utbildning. Som utgångspunkt ska utbildningen vara en av följande:

  • en erhvervsmæssig uddannelse, yrkesutbildning, som är normerad att vara minst 18 månader
  • en erhvervsgrunduddannelse, grundläggande yrkesutbildning, enligt lagen om erhvervsgrunduddannelse
  • en integrationsgrunduddannelse, grundläggande integrationsutbildning, enligt lagen om integrationsuddannelse – IGU
  • en erhvervskandidatuddannelse, yrkeskandidatutbildning, påbörjad efter 1 juli 2018 enligt lagen om universitet.

  Du ska ansöka om att bli medlem i en a-kassa senast två veckor efter att du har avslutat utbildningen. Du kan tidigast bli medlem från den dag då du har genomfört utbildningen.

  Som nyutbildad får du dagpenning med ett fast belopp, som beror på om du är försörjare eller icke-försörjare.

  Om du har genomfört din utbildning utomlands är det ett villkor för att ha rätt till dagpenning, att du uppfyller kravet på fast boende och vistelse i Danmark, Färöarna eller Grönland omedelbart innan du påbörjade din utbildning, och senast två veckor efter att du avslutar den.

  Om du har arbetat utomlands och ska ansöka om dansk arbetslöshetsdagpenning

  Om du inte uppfyller kravet om att ha varit arbetslöshetsförsäkrad i en dansk a-kassa, eftersom du har arbetat och varit arbetslöshetsförsäkrad i ett annat nordiskt land, ska du dokumentera din utländska försäkringsperiod med intyget PD U1, som du får från arbetslöshetsförsäkringen i det land där du har arbetat.

  Om du tidigare har varit arbetslöshetsförsäkrad i Danmark

  Du ska ha varit medlem i en dansk a-kassa i minst ett år för att ha rätt till dagpenning efter din vistelse i ett annat EES-land eller Schweiz.

  Har du varit medlem i en dansk a-kassa inom de senaste fem åren, kan du överföra dina arbetslöshetsförsäkringsperioder från ett annat EES-land, Schweiz eller Färöarna. Du ska uppfylla två villkor senast åtta veckor efter att du har upphört att vara arbetslöshetsförsäkrad i det andra EES-landet, Schweiz eller Färöarna:

  • Du ansöker skriftligt om att upptas i den danska a-kassan.
  • Du flyttar till Danmark och vistas här.

  Har du inte varit medlem i en dansk a-kassa inom de senaste fem åren, kan du överföra dina arbetslöshetsförsäkringsperioder från ett annat EES-land, Schweiz eller Färöarna. Du ska uppfylla följande villkor senast åtta veckor efter att du har upphört att vara arbetslöshetsförsäkrad i det andra EES-landet, Schweiz eller Färöarna:

  • Du ansöker skriftligt om att upptas i den danska a-kassan.
  • Du har påbörjat en anställning av en viss längd eller har inlett driften av ett eget företag mer än tillfälligt och i väsentlig omfattning. Du kan läsa närmare om villkoren på borger.dk.

  Det är a-kassan som avgör om du kan bli medlem i a-kassan och få rätt till dagpenning.

  Om du har arbetat i Danmark och ska ansöka om utländsk arbetslöshetsdagpenning

  Om du ansöker om dagpenning i ett annat nordiskt land, kan du ha rätt att inräkna dina arbets- och försäkringsperioder från Danmark. Du ska kontakta myndigheterna i det land där du ansöker om du är osäker på reglerna.

  För att dokumentera dina danska försäkringsperioder ska du använda intyget PD U1. Det kan du ansöka om på borger.dk.

  Hur ansöker du om dansk arbetslöshetsdagpenning?

  Om du blir arbetslös, ska du på den första dagen du är arbetslös anmäla dig som arbetslös på jobnet.dk. Om du inte har tillgång till internet, kan du gå till ditt lokala jobcenter eller din a-kassa och få hjälp med att göra anmälan.

  För att få utbetalt dagpenningen från din a-kassa, ska du vara anmäld som arbetslös på jobnet.dk och hos a-kassan.

  När du anmäler dig som arbetslös på jobcentret, får du ett användarnamn och lösenord till din egen personliga sida ”Min side” på jobnet.dk. Om du har anmält dig som arbetslös på jobnet.dk, har du själv skapat dessa koder. Om ditt jobcenter anmäler dig som arbetslös, skickas dina koder till din e-box. Om du är fritagen från obligatorisk digital post, skickas de per brev till din befolkningsregisteradress.

  På "Min side" på jobnet.dk ska du sammanställa ditt CV. Därtill ska du:

  • bekräfta att du är arbetssökande genom att kolla jobbförslag minst var sjunde dag,
  • registrera din jobbsökning i en jobblogg,
  • anmäla dig som frisk efter sjukdom,
  • läsa din ”Min Plan” med de aktiviteter osv., som du ska delta i medan du är arbetslös och läsa dina avtal med jobcentret och med a-kassan.

  Därutöver finns det olika möjligheter till självbetjäning. Till exempel kan du avanmäla dig när du får arbete, anmäla semester eller sjukanmäla dig samt boka och omboka samtal med ditt jobcenter.

  Hur länge kan du få dansk arbetslöshetsdagpenning?

  Du har rätt att få dagpenning i två år inom tre år. Din användning av dagpenning beräknas i timmar och inom treårsperioden. Under referensperioden har du sammantaget rätt till dagpenning i ett visst antal timmar. De timmar som du har rätt att få dagpenning för, faller bort om du inte når upp till dem inom referensperioden. Referensperioden på tre år kan förlängas, exempelvis om du har varit sjuk eller föräldraledig.

  Om din dagpenningsperiod på två år har löpt ut, har du rätt till att förlänga den på grund av lönetimmar som du har haft sedan du började få dagpenning.

  Varje arbetstimme förlänger din dagpenningsperiod med två timmar. De extra dagpenningstimmarna ska du använda inom en period som beräknas som tre gånger antalet timmar du har arbetat.

  Det finns en gräns för hur många timmar du kan tjäna upp. Du kan läsa reglerna på borger.dk.

  Kan du få dansk arbetslöshetspenning utbetald i ett annat nordiskt land?

  Om du får dansk arbetslöshetsdagpenning, kan du i vissa fall ta dagpenningen med till ett annat nordiskt land i upp till tre månader medan du söker arbete där. Detta gäller dock inte för Grönland.

  Villkoren är att:

  • Du är medborgare i ett EES-land eller Schweiz.
  • Du bor och vistas i Danmark fram till avresedatum.
  • Du är medlem i en a-kassa.
  • Du har rätt till dagpenning vid den tidpunkt när du reser.
  • Du har varit anmäld vid jobcentret som heltidsarbetslös i minst fyra veckor före den planerade avresedagen.
  • Du har ansökt om ett PD U2-intyg hos din a-kassa innan du reser, dock tidigast fyra veckor före den planerade avresedagen.

  Du kan i vissa fall få befrielse från kravet på fyra veckors anmälan hos jobcentret. Du kan läsa mer på borger.dk.

  Med PD U2-intyget har du rätt till dagpenning under den period som står i intyget. Men för att få dagpenningen utbetalt ska du anmäla dig hos arbetsförmedlingen i det land du reser till senast sju dagar efter det startdatum som står i intyget. I annat fall får du dagpenning först från den dag då du anmäler dig hos arbetsförmedlingen.

  Under den period du får dansk dagpenning i ett annat nordiskt land ska du stå till förfogande för arbetsmarknaden i det land du har rest till. Om du får arbete, kan du inte längre få dansk dagpenning. I stället ska du som huvudregel arbetslöshetsförsäkras där du får arbete.

  Om du inte hittar arbete i det andra landet, är det viktigt att du reser tillbaka till Danmark och anmäler dig på ditt lokala jobcenter innan fristen på tre månader löper ut. Fristen framgår av PD U2-intyget som a-kassan har utfärdat till dig.

  Kan du få arbetslöshetsdagpenning från ett annat nordiskt land medan du söker arbete i Danmark?

  Om du får arbetslöshetsdagpenning från ett annat nordiskt land, kan du i vissa fall ta din dagpenning med till Danmark i upp till tre månader medan du söker arbete. Det kräver att arbetslöshetsförsäkringen i det land där du är arbetslöshetsförsäkrad utfärdar ett PD U2-intyg.

  När du anländer till Danmark ska du registrera dig som arbetssökande hos Work in Denmark.

  Vem ska du kontakta om du har frågor?

  Om du har frågor om arbetslöshetsförsäkring i Danmark, kan du kontakta en a-kassa.

  Om du har frågor om vilket lands regler som gäller i din situation, kan du kontakta Udbetaling Danmarks kontor för internationell socialförsäkring.

  Information om arbetslöshetsförsäkring och -dagpenning i de nordiska länderna

  Mer information

  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.