Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Arbetspraktik och volontärarbete i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort och skattedeklaration i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurser i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Köp av varor och tjänster i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.