Elektronisk identifiering i Finland

People using phones
Fotograf
Camilo Jimenez/Unsplash
Här kan du läsa om elektronisk identifiering i Finland.

Genom elektronisk identifiering kan du styrka din identitet i olika elektroniska tjänster, såsom i FPA:s och Skatteförvaltningens e-tjänster och vid betalning av inköp på nätet. I Finland kan privatpersoner använda bankkoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat som elektroniska legitimationer, som även kallas e-id och elektroniska/digitala signaturer. Utländska medborgare kan logga in i vissa finska e-tjänster med eIDAS-anslutna identifieringsverktyg eller med identifieringstjänsten Finnish Authenticator.

Finska identifieringsverktyg

I Finland kan privatpersoner använda bankkoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat för elektronisk identifiering. Läs mer nedan om huruvida du kan få ett finskt elektroniskt identifieringsverktyg.

Bankkoder

Kriterierna för att få nätbankskoder beror på din bank. Det ställs strängare krav på att få nätbankskoder än för att öppna ett bankkonto, eftersom banken enligt lag är skyldig att verifiera kundens identitet. Läs mer på FINEs webbplats.

Du kan läsa mer om banktjänster på sidan Bankkonto i Finland.

Medborgarcertifikat

Medborgarcertifikat ingår i det identitetskort som utfärdas av polisen. Certifikat finns på identitetskortets chip. Med medborgarcertifikatet kan du identifiera dig i myndigheternas e-tjänster eller göra en elektronisk signatur. Id-kortets medborgarcertifikat måste aktiveras innan du kan använda det för elektronisk ärendehantering. Om du inte vill använda ditt identitetskort för elektroniska ärenden behöver du inte aktivera medborgarcertifikatet.

Medborgarcertifikat kan bara utfärdas för finska medborgare och utländska medborgare som har en hemkommun i Finlands såsom avses i lagen om hemkommun, vars uppgifter har införts i befolkningsdatasystemet och vars identitet har verifierats på ett tillförlitligt sätt. Om du är finsk medborgare och bor utomlands ska du ansöka om ett identitetskort på Finlands ambassad i landet du bor i.

Läs mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Mobilcertifikat

Finländska mobiloperatörer erbjuder möjlighet till identifiering med mobilcertifikat. Identifiering med mobilcertifikat fungerar på alla mobiltelefoner, men för stark autentisering behöver du ett mobilcertifikat som aktiverats på SIM-kortet i din mobiltelefon och som är din elektroniska identitet.

För att få ett mobilcertifikat måste din identitet kunna identifieras på ett tillförlitligt sätt. Du måste också ha en finsk personbeteckning och ett SIM-kort som stöder mobilcertifikat.

Om du vill aktivera mobilcertifikatet på ditt SIM-kort ska du kontakta din finska mobiloperatör. För mer information, kontakta din mobiloperatör. Läs mer på Suomi.fi och Mobiilivarmenne.fi.

Utländska medborgares identifiering i Finland

Utländska medborgare kan identifiera sig elektroniskt i Finland med eIDAS-anslutna identifieringsverktyg eller med identifieringstjänsten Finnish Authenticator.

eIDAS-anslutna identifieringsverktyg

Enligt eIDAS-förordningen måste alla EU-länders leverantörer av offentliga förvaltningars e-tjänster erkänna elektronisk identifiering från alla andra EU-länder. Med andra ord kan du logga in i finska offentliga förvaltningars e-tjänster om du har ett identifieringsverktyg som godkänts av ett annat EU-land.

På Suomi.fi hittar du en lista över de länder vars identifieringsverktyg kan användas i Finland. Läs mer eIDAS-anslutna identifieringsverktyg på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Identifieringstjänsten Finnish Authenticator

Finnish Authenticator är en identifieringstjänst för utländska medborgare i Finland som gör det möjligt för dem att logga in i finska offentliga förvaltningstjänster. Tjänsten är på engelska. Finnish Authenticator är en app som kan laddas ner till din mobiltelefon. Den kan endast användas i tjänster där den accepteras som identifieringssätt.

Tjänsten är avsedd för dig som inte har en finsk personbeteckning och som har fyllt 18 år. Med hjälp av tjänsten kan du identifiera dig elektroniskt och uträtta ärenden i finska e-tjänster. Tjänsten gör det lättare att uträtta ärenden om du inte har en finsk personbeteckning eller möjlighet att uträtta ärenden på plats. Tjänsten kan också användas för att uträtta ärenden för sammanslutningars och företags räkning.

Om du behöver hjälp med att komma igång med Finnish Authenticator kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer om tjänsten Finnish Authenticator på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Elektronisk identifiering i andra nordiska länder

På sidorna nedan hittar du information om elektronisk identifiering i andra nordiska länder.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.