Förskola och grundskola i Finland

Esi- ja perusopetus Suomessa
Här kan du läsa om förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Finland. I Finland är förskolan ettårig och grundskolan nioårig.

Alla barn som är fast bosatta i Finland har läroplikt. Läroplikten börjar det år barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs är slutförd eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning.

Förskola

Barn som är fast bosatta i Finland ska året innan läroplikten börjar delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet som gör att målen för förskoleundervisningen uppnås. Målet med förskoleundervisningen är att förbättra barnets förutsättningar för lärande.

Förskoleundervisningen kan vara finsk- eller svenskspråkig, men svenskspråkig förskoleundervisning finns inte på alla orter.

Förskolan är gratis. Om det är längre än fem kilometer till förskolan har barnet rätt till kostnadsfri transport.

Grundskola

Alla barn som är fast bosatta i Finland är förpliktade att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs. De offentliga grundskolorna är avgiftsfria.

I regel börjar man i grundskolan när man fyllt sju år, men beroende på barnets utvecklingsnivå kan man tidigare- eller senarelägga skolstarten med ett år. Grundskolan är nioårig.

Boendekommunen anvisar barnet en plats i en närliggande skola. Man kan även söka till en annan skola.

Vilket språk kan man gå grundskolan på?

Man kan gå grundskolan på finska eller svenska. Undervisningen kan också ges på samiska, romani eller teckenspråk.

I de större städerna finns det internationella skolor där undervisningen sker helt eller delvis på engelska eller ett annat främmande språk. De internationella skolorna är ofta privata skolor där undervisningen är avgiftsbelagd. Det finns även offentliga grundskolor som har engelskspråkiga klasser.

Kan barn få extraundervisning i finska, svenska eller sitt eget modersmål?

Barn som flyttat till Finland från ett annat land har möjlighet att vid behov få undervisning i finska eller svenska (finska/svenska som andra språk). Eleven kan även få undervisning i det egna modersmålet om det är något annat än finska eller svenska. Kontakta skolan eller kommunen för mer information.

Skolmat och skoltransporter

Eleven har rätt till en gratis varm måltid under skoldagen. I vissa fall kan eleven ha rätt till gratis skolskjuts.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.