Gymnasium och yrkesutbildning i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa
Fotograf
Element5 Digital on Unsplash
Här kan du läsa om studier efter grundskolan, det vill säga gymnasie- och yrkesutbildning i Finland. Du kan också läsa om hur du söker till gymnasier och yrkesutbildningar i Finland.

Du kan söka till utbildning på andra stadiet, det vill säga gymnasie- eller yrkesutbildning, om du har gått ut grundskolan eller motsvarande med godkända betyg. Även om du har gått ut grundskolan eller motsvarande utomlands eller bor utomlands kan du söka till utbildning på andra stadiet i Finland. Allmän information om gymnasieutbildning och yrkesutbildning hittar du på Studieinfos webbsidor.

Det finns ett avtal mellan de nordiska länderna som garanterar elever möjlighet att söka till gymnasie- och yrkesutbildning i andra nordiska länder på samma villkor som landets egna medborgare. Avtalet förpliktar också parterna att erkänna den utbildning som uppnås genom studier i ett annat nordiskt land

Om du är intresserad av utbildning på andra stadiet på Åland, se sidan Guide: Studera på Åland.

Utbildningsalternativ

En utbildning på andra stadiet i Finland innebär antingen en gymnasie- eller en yrkesutbildning.

Gymnasieutbildning

Finlands gymnasier ger en bred allmänbildning och en god förberedelse för högskolestudier. Gymnasieutbildningen ger ingen yrkesbehörighet.

Gymnasieutbildningen är i genomsnitt treårig och avslutas vanligtvis med en studentexamen. Godkänd studentexamen ger allmän behörighet till högskolestudier. En genomförd gymnasieutbildning utan studentexamen ger behörighet att söka till yrkeshögskola eller yrkesutbildning. Information om de betyg som ges finns på sidan Betygsskalorna i Finland.

Gymnasier kan vara offentliga eller privata. Studierna samt de läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter är alltid kostnadsfria för läropliktiga elever. Mer information om läroplikt och kostnadsfria studier hittar du på Studieinfos webbsidor.

Undervisningen på gymnasierna ges i regel på finska eller svenska. I större städer finns även internationella gymnasier, där utbildningen erbjuds på exempelvis engelska, tyska eller franska. Läs mer om gymnasieutbildning på Utbildningsstyrelsens och Studieinfos webbsidor.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen kan leda till en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Yrkesinriktad grundexamen kan tas som en yrkesinriktad grundutbildning, fristående examen eller läroavtalsutbildning (lärlingskontrakt). För unga som har gått ut grundskolan är det vanligaste alternativet en grundutbildning på dagtid. Vuxna kan ta en yrkesexamen flexibelt vid sidan av arbetet som en fristående examen.

I utbildningen ingår förutom yrkesstudier i viss mån även gemensam allmänbildande utbildning, valfria studier och arbetspraktik. Unga kan vid sidan av yrkesinriktade studier även studera på gymnasiet eller delta i studentskrivningarna, det vill säga studentexamensproven. Yrkesutbildningen samt de läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter är kostnadsfria för läropliktiga elever.

Yrkesutbildningen kan omfatta utbildning som ges på en arbetsplats, antingen inom ramen för ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Läroavtalsutbildning är utbildning där inlärningen huvudsakligen sker på en arbetsplats i samband med arbetsuppgifter. Utbildningen kan vid behov kompletteras med studier i andra inlärningsmiljöer. I utbildning som baserar sig på ett utbildningsavtal sker inlärningen på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. I denna typ av utbildning är eleven inte anställd. Läs mer om läroavtal och utbildningsavtal på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Yrkesutbildning ges på både finska och svenska, men inte alla utbildningar ges på svenska. Det finns endast ett fåtal yrkesutbildningar på engelska. Till dessa söker man vanligtvis inte via den gemensamma ansökan, utan direkt hos läroanstalten.

Information om de betyg som ges finns på sidan Betygsskalorna i Finland. Efter avlagd yrkesexamen kan du fortsätta dina studier på högre utbildning vid yrkeshögskolan eller genom ett urvalsprov vid universitetet.

Läs mer om yrkesutbildning på Studieinfos och Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Utbildning som handleder för examensutbildning

Innan du börjar din utbildning på andra stadiet kan du gå en utbildning som handleder för examensutbildning, Hux-utbildningen. Du kan söka till Hux-utbildningen i den gemensamma ansökan på våren eller genom den kontinuerliga ansökan året runt. Läs mer om Hux-utbildningen på Studieinfos webbsidor.

Ansökan till utbildning på andra stadiet

Du söker till gymnasiet och yrkesutbildningen för unga i den gemensamma ansökan på studieinfo.fi, där du även hittar mer information om tillgängliga utbildningar och ansökningsprocessen. Vissa utbildningar kan du också söka till genom den kontinuerliga ansökan. Ansökningstiderna varierar beroende på utbildning. Mer information hittar du på Studieinfos webbsidor.

Har du har gått grundskolan utomlands? Då ska du innan ansökningstiden går ut skicka en kopia på dina examensbevis till de läroanstalter du söker till. Antagning av elever med utländsk grundskoleutbildning bygger på den aktuella läroanstaltens bedömning eftersom examensbevisen är inte jämförbara. Läs mer om antagning enligt prövning på Studieinfos webbsidor.

Yrkesutbildning för vuxna söker man inte till via den gemensamma ansökan, utan direkt hos läroanstalten. Yrkesutbildning för vuxna kan man söka till under hela året. Sista ansökningsdag varierar beroende på utbildning.

Om du redan har en yrkes- eller högskoleexamen eller har gått ut gymnasiet kan du inte delta i den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning. Men genom den kontinuerliga ansökan kan du söka till yrkesutbildningar eller yrkesutbildningar för vuxna .

Läs mer om ansökan till studier efter grundskolan på Studieinfos webbsidor.

Andra studiemöjligheter

Du kan också komma till Finland för att studera som utbytesstudent eller göra arbetspraktik i Finland som en del av dina studier.

Studentutbyte

Genom skolan åker man vanligtvis till Finland för en vecka eller en månad, men beroende på skolan kan utbytesperioden vara i en vecka, en månad, några månader eller till och med ett läsår. Förutom utbyten kan din skola också ha internationella projekt som genomförs tillsammans med elever från olika länder. Fråga gärna din skola om mer information.

Gymnasieutbyten är vanliga mellan de nordiska länderna eftersom skolorna kan få finansiering för dem genom programmen Nordplus- och Erasmus+. Personalen på din skola sköter det administrativa kring utbytet och hjälper dig med din ansökan.

Arbetspraktik

Arbetsplatsförlagt lärande som ingår i en yrkesexamen kan genomföras utomlands. Fråga din skola vilka alternativ du har att välja mellan. Om du studerar till ett yrke genom ett läroavtal, vänd dig till din läroavtalsbyrå.

Vad bör du veta om att studera i Finland?

Du som kommer till Finland för att studera bör också ha koll på studentboende, finansiering av studier, erkännande av en finsk examen i andra nordiska länder och vad minderåriga bör tänka på. Vi har samlat information om allt detta på sidan Guide: Studera i Finland.

Vill du gå en gymnasie- eller yrkesutbildning i ett annat nordiskt land?

På sidorna nedan hittar du information om gymnasie- och yrkesutbildningar och hur du söker till dem i andra nordiska länder.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.