Karakterskalaer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa
Her kan du lese om karakterskalaene som brukes i Finland, omregning av karakterer og poengberegning hvis du vil studere i et annet nordisk land.

Finsk grunnskole og gymnaser, yrkesskoler samt universiteter og yrkeshøyskoler har forskjellige karakterskalaer. På denne siden konsentrerer vi oss først og fremst om hvordan et vitnemål poengberegnes hvis du søker på en høyere utdanning.

Karakterskalaer i ulike utdanningsinstitusjoner

I Finland brukes karakterskalaen 4–10 i grunnskole og gymnas og 0–5 på yrkesskoler, høyskoler og universiteter.

De anvendte karakterskalaene er ikke relative, og derfor tilsvarer de ikke helt den europeiske ECTS-karakterskalaen. Den finske karakterskalaen er altså ikke basert på en forventet fordeling slik som ECTS-skalaen. I stedet baseres karakteren på den studerendes individuelle prestasjon.

Grunnskole og gymnas

I finske grunnskoler og gymnaser brukes karakterskalaen 4–10. Skalaen består av følgende karakterer:

 • 10 og 9, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren A (excellent)
 • 8, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren B (very good)
 • 7, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren C (good)
 • 6, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren D (satisfactory)
 • 5, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren E (sufficient)
 • 4, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren FX (fail)

I klassetrinnene 1–3 i grunnskolen kan elevene få verbale vurderinger eller tallkarakterer etter hva som besluttes av den som organiserer utdanningen. I årsvurderinger og eventuelle halvårsvurderinger i klassetrinnene 4–8 samt i avgangsvitnemålet fra grunnskolen gis det tallkarakterer. Du kan lese mer om vurdering av læring i grunnskolen på Utbildningsstyrelsens nettside.

I gymnaset gis det enten en tallkarakter (4–10) eller en bokstavmarkering (D = deltatt, G = godkjent). Hvis en elev vil ha godskrevet kurs fra andre utdanningsinstitusjoner som del av gymnasutdanningen, omregnes karakterene til karakterskalaen i gymnaset. Omregningstabell og ytterligere informasjon om vurdering av læring finner du på Utbildningsstyrelsens nettside.

Avsluttende eksamen fra gymnas vurderes med karakterene L, E, M, C, B, A og I, hvorav L–A er bestått og I ikke bestått. Mer informasjon om hvordan karakterene settes, finner du på Studentexamensnämndens nettsted.

Yrkesutdanninger, yrkeshøyskoler og universiteter

I yrkesskoler, høyskoler og universiteter benyttes karakterskalaen 0–5. Skalaen består av følgende karakterer:

 • 5, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren A (excellent)
 • 4, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren B (very good)
 • 3, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren C (good)
 • 2, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren D (satisfactory)
 • 1, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren E (sufficient)
 • 0, nærmest tilsvarende ECTS-karakteren FX (fail)

I yrkesutdanninger tar vurderingen av kompetansen utgangspunkt i arbeidslivet i tillegg til å være basert på kompetanse og kriterier. Karakter kan også gis i form av “bestått / ikke bestått” (“godkänd/underkänd”). Les mer på Utbildningsstyrelsens sider.

Ved universiteter og høyskoler kan en studieprestasjon også vurderes på en bestått- / ikke-bestått-skala, hvis det er fastsatt i læreplanen. Mer informasjon får du hos høyskolene studentservice.

Omregning av utenlandske karakterer til finske

Hvis du har gjennomført videregående skole i utlandet og ikke har European Baccalaureate-eksamen (EB) eller International Baccalaureate-eksamen (IB), kan du ikke søke på en finsk høyskole på grunnlag av karakterer. Da må du søke på grunnlag av utvelgelsesprøve, og det trengs ingen omregningstabell for karakterer. Les mer på siden Høyere utdanning i Finland.

Hvis du har en European Baccalaureate-eksamen (EB) eller International Baccalaureate-eksamen (IB), kan du finne informasjon om poengberegning av eksamener ved opptak til universitet på yliopistovalinnat.fi/sv, og til yrkeshøyskole på yrkeshogskolestudier.fi.

Hvis du har gjennomført en del av studiene i utlandet og vil få dette godskrevet som en del av en finsk utdanning, må du henvende deg til studiekontoret ditt.

Hvis du skal søke opptak på videregående skole med utenlandsk vitnemål, bør du lese siden Videregående opplæring i Finland.

Omregning av finske karakterer til utenlandske

Hvis du søker på en utdanning i et annet nordisk land på grunnlag av finsk vitnemål, trenger du ikke å omregne de finske karakterene til utenlandske.

Informasjon om hvordan du omregner karakterene, finner du på følgende sider:

 • Sverige: Antagning.se
 • Norge: Samordna opptak
 • Danmark: Eksamenshåndbogen. Velg ønsket land i menyen og klikk på “Karakterer” i menylinjen som dukker opp.
 • Island: Utdanningsinstitusjonen du søker deg til, avgjør hvordan karakterene skal omregnes. Informasjon om utdanningsinstitusjonene finner du på siden Høyere utdanning på Island.

Les mer om høyere utdanning i de enkelte landene på sidene under.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.