De nordiske miljø- og klimaministrene oppfordrer til ambisiøse klimatiltak og handling

På sitt møte 3. mai 2022 diskuterte de nordiske miljø- og klimaministrene status for de internasjonale klimaendringsforhandlingene.

De alarmerende funnene i de seneste IPCC-rapportene understreker at det haster med å trappe opp tiltak og øke tempoet for å begrense klimaendringene.

COP 27 må utvise betydelig fremgang i alle sektorer og sammenføre alle interessenter i dette kritiske tiåret.

Alle land må tilpasse sine nasjonalt vedtatte bidrag og langsiktige strategier for lave utslipp med 1,5-gradersmålet.

Land med store utslipp (G20) som ennå ikke har gjort det, må gjennomføre raskere og større kutt enn de har lovet i NDC-målene så langt, lenge før COP 27, for å bidra til å holde 1,5-gradersmålet innenfor rekkevidde.

 

Finlands miljø- og klimaminister Emma Kari: 

“IPCCs seneste rapport understreker det presserende behovet for raske og effektive tiltak i hele samfunnet. Vi i de nordiske landene har mye å bidra med når det gjelder å fremme klimatiltak. Med våre innovative energi-, avfalls- og sirkulære løsninger kan og vil vi føre an i arbeidet med å nå klimamålene.”

 

Norges klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide:

“Omleggingen av kraftforsyningen må skje raskere og bli mer omfattende. Vi fordømmer på det sterkeste Russlands uprovoserte og ulovlige angrep på Ukraina, støttet av Hviterussland. Behovet for uavhengighet fra importert kraft fra Russland må føre til en rask og permanent reduksjon i energibehovet og en overgang til fornybar energi.”

 

De nordiske landene bekreftet på nytt sitt mål om å være ledende i overgangen til å bli samfunn med [nullutslipp og] lave utslipp. Alle de nordiske landene vil arbeide aktivt for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5-gradersmålet, med ambisiøse mål og implementering for et klimanøytralt Europa i 2050.

 

Danmarks klimaminister Dan Jørgensen:

“Nå trenger vi et globalt grønt skifte mer enn noensinne. Vi er ikke i rute for å nå målene i Parisavtalen, og siden en potensiell energikrise truer verden som følge av president Putins urettmessige og uprovoserte angrep på Ukraina, er det tydeligere enn noensinne at det haster med å akselerere innføringen av fornybar energi og fase ut fossilt drivstoff. Norden har mange av svarene og løsningene for en mer bærekraftig fremtid.”

 

Sveriges klima- og miljøminister Annika Strandhäll:

“De nordiske landene understreker både det presserende behovet og mulighetene for klimatiltak. Akselerering av skiftet skaper nye arbeidsplasser og økonomiske muligheter, idet vi bygger morgendagens karbonnøytrale økonomier. Nordisk utvikling av politiske tiltak og nordiske næringslivsaktører kan gi inspirasjon og tilby løsninger som fasiliterer det grønne skiftet globalt.”

 

Mange av løsningene eksisterer og må oppskaleres. De nordiske landene fremhever at de vil:

  • opprettholde og forsterke en høy pris på karbon i sine økonomier, som et viktig og effektivt verktøy for langsiktig overgang til karbonnøytralitet
  • arbeide for ambisiøse veikart for å stimulere grønn og konkurransedyktig industri og næringsvirksomhet
  • sørge for at overgangen til karbonnøytralitet blir en rettferdig overgang med den nordiske modellen, og at trepartssamarbeid danner et solid grunnlag for rettferdig omstilling i de nordiske landene
  • bidra til implementeringen av metanavtalen fra Glasgow
  • fremme karbonlagring i skoger, jordgrunnen og geologiske formasjoner, og samtidig arbeide for en biobasert økonomi, ettersom dette vil bli stadig viktigere de kommende tiårene. De nordiske landene har betydelig, om enn forskjellig, potensial for slik karbonbinding. Dette kan bli en viktig del av fremtidig internasjonalt samarbeid, også i europeisk sammenheng.
  • akselerere skiftet til en mer sirkulær økonomi for å bidra til å nå klimamålene og målene for biologisk mangfold
  • videreføre sitt arbeid for likestilling mellom kjønnene og selvstendigheten til alle kvinner og jenter i konteksten klimaendringer, som angitt i den nylige FN-sesjonen om likestilling mellom kjønnene (CSW66), og fortsette å følge opp denne agendaen.

 

Islands minister for miljø, energi og klima Guðlaugur Þór Þórðarson:

“De nordiske landene er et oppkomme av grønne løsninger, men vi må oppskalere dem hjemme og eksportere dem. Dette gjelder fornybar energi, karbonfangst og mange andre klimavennlige løsninger. Den nåværende krisen med usikker kraftforsyning gjør at det haster enda mer med overgangen til ren energi. Vi har satt oss ambisiøse mål, og nå må vi gå til verket.”

 

De nordiske landene bekreftet at de vil videreføre sitt aktive engasjement sammen med internasjonale partnere for å fremme den globale klimaagendaen og fortsette å være blant verdens fremste leverandører av klimafinansiering. Dette omfatter en forpliktelse til avtalen om styrket tilpasningsfinansiering fra Glasgow, herunder oppfordringen til å doble slik finansiering innen 2025.