Om Nordisk ministerråds grensehinderarbeid

Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative målet å fjerne 8–12 grensehindere per år på områdene arbeidsmarked, sosial, utdanning og næringsliv.

Grensehinderrådet består av ti medlemmer. Alle landene samt Færøyene, Grønland og Åland kan velge et nasjonalt medlem. I tillegg til de nasjonale medlemmene består rådet av generalsekretæren i Nordisk ministerråd, og en representant fra Nordisk rådet får også tilbud om å delta i arbeidet. Grensehinderrådet skal samarbeide med de aktørene som nasjonalt kan bidra til å løse grensehindere for enkeltmennesker og bedrifter i Norden. Samarbeidet omfatter blant annet informasjonstjenestene, ministrene, nasjonale forvaltninger og myndigheter, og parlamentarikere.

Innsatsen er knyttet til det operative nivået i landene, slik at departementer, myndigheter og forvaltninger reelt kan avslutte og fjerne grensehindere ved at de blir involvert i og får ansvar for arbeidet. De skal derfor tidlig involveres i de aktuelle prosessene via nasjonale grensehinderarbeidsgrupper. Arbeidet er tett knyttet til den politiske ledelsen i Nordisk ministerråd, ettersom Grensehinderrådets arbeid skal følge det aktuelle formannskapet i ministerrådet og dets prioriteringer.

Generalsekretæren har ansvar for at prioriterte grensehindere fra Grensehinderrådet bringes videre til ministerråd og embetsmannskomiteer under Nordisk ministerråd, og har også ansvar for å rapportere om grensehinderarbeidet på Nordisk råds sesjon, som en del av samarbeidsministrenes årlige redegjørelse for grensehinderarbeidet. Generalsekretæren stiller også sekretariatet til rådighet slik at Grensehinderrådets medlemmer kan få bistand.

Resultatene av grensehinderarbeidet skal følges opp og vurderes fortløpende. Hovedmålet skal være å avdekke de behovene for endringer som kan bidra til at flere grensehindere løses for innbyggere, statsborgere og bedrifter i Norden. Grensehinderarbeidet har tre fokusområder: fjerne eksisterende grensehindere, forebygge at nye grensehindere oppstår, og informere om gjeldende lover og regler.

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.