Rapport: Så mange nordiske menn møtes på internettfora preget av kvinnehat

25.11.20 | Nyhet
man som sitter med en laptop
Photographer
pxhere.com
Ny kartlegging av nordiske menns tilhørighetsforhold til kvinnefiendtlige internettfellesskap viser at omkring 850 nordiske unge menn er aktive i kvinnefiendtlige internettfora. Rapporten peker på at fellesskapenes nedsettende språk og synet på kvinner flytter over på mer allmenne sosiale plattformer.

Den nordiske rapporten ”The Angry Internet” har på bakgrunn av over 100.000 kvinnefiendtlige postinger og kommentarer på internettfellesskap som 4chan, 8chan og Reddit analysert kvinnefiendtlige fellesskap i Norden. Rapporten fra Center for Digital Pædagogik viser at det finnes internettfora som samler unge nordiske menn i brorskap som oppildner til hat mod kvinner og likestilling. Rapporten finner ingen indikasjoner på at en eller flere av de nordiske brukerne vil handle fysisk ut fra holdningene, slik det har vært eksempler på i andre land. 
 
 
 

Viktig kunnskap om kvinnehat på nettet

– Rapporten gir ny og viktig kunnskap om hvordan kvinnehat finnes i ulike former på nettet. Den viser hvordan noen unge menn setter seg selv i opposisjon til samfunnet og samler seg om verdisett og normer som er i direkte konflikt med likestilling og kvinners rettigheter, som er helt sentralt for samfunnene våre, sier Peter Hummelgaard, sysselsettings- og likestillingsminister i Danmark.  
 

Incels og Mens Rights Activists

Rapporten beskriver forskjellige grupper. Det er for eksempel såkalte incels – altså ufrivillig sølibate – som møtes om en felles forståelse av at kvinner har fratatt dem deres rett til sex. Det kan være såkalte MRA (Mens Rights Activists), som anser kvinners rettigheter / feminisme som en direkte samfunnstrussel som må bekjempes.
 

Ensomme menn

Flere av de nordiske brukerne siteres i rapporten på at de hevder at for eksempel barna til enslige kvinner blir kriminelle: ”Å la en enslig kvinne oppdra barn gjør det BARE verre for barnet, kvinner er drittledere”, lyder et sitat fra en bruker som så konkluderer: ”Et samfunn der menn ikke har lov til å kontrollere sitt svakere motstykke – en kvinne, blir bare dritt”. Rapporten påpeker at de unge mennene til å begynne med søker fellesskapene fordi de er sårbare og ensomme. Men for å bli en del av brorskapet påtar de seg de kvinnefiendtlige holdningene og verdiene, fordi samholdet veier tyngre enn holdningene.
 
 

Vanskelig å være sårbar

– I løpet av prosjektet har vi møtt mange unge menn som har prøvd å sette ord på et voldsomt sinne, men som har endt med å snakke om sin egen sårbarhet. Menn som har skapt sine egne motkulturer fordi de har følt seg langt utenfor de arenaene de kunne se alle andre passe inn i. De finner sammen om å være "imot" det fellesskapet de opplever å bli holdt utenfor, sier Christian Mogensen, Center for Digital Pædagogik og (med)forfatter til ”The Angry Internet”.

 

– For menn er det ofte vanskelig å være sårbar – det blir sett som svakhet – så mange av dem oversatte sårbarheten til en ekstrem fiendtlighet som kan bli en trussel mot likestillingen, demokratiet og spesielt mennenes egen trivsel.
 

Et demokratisk problem

Rapporten peker på at det hatefulle og nedlatende språket kan bre seg til hverdagsspråket på sosiale medier. 
 
– Det er et demokratisk problem hvis spesielt kvinner utsettes for hat og derfor trekker seg fra for eksempel offentlige diskusjoner, eller hvis det skjer en oppblomstring av kvinnefiendtlige normer i samfunnet. På bakgrunn av den nye kunnskapen fra rapporten arrangerer vi neste år en internasjonal konferanse for fagpersoner, så vi kan finne ut hvordan vi best mulig kommer utfordringen til livs så alle – uansett kjønn – kan delta fritt i den offentlige debatten, sier  Peter Hummelgaard, sysselsettings- og likestillingsminister i Danmark.
 

Internasjonal lansering

Rapporten ”The Angry Internet” og resultatene fra den blir presentert på et internasjonalt digitalt lanseringsarrangement med opplegg av rapportens forfattere og nordiske eksperter, EUs likestillingskommissær, Europarådets kommissær for menneskerettigheter, visedirektøren for UN Women samt leder for og grunnlegger av Promondo og den globale kampanjen ”MenCare”.
  
Undersøkelsen er utarbeidet av Center for Digital Pædagogik for Nordisk ministerråd som ledd i det danske formannskapet i 2020.