Beskattning av kulturarbetare

Artister och sportutövare beskattas både i Danmark och Sverige när de arbetar gränsöverskridande. Andra arbetstagare som gränspendlar blir i princip endast beskattade i arbetslandet.

Information

Serienummer
14-066
Berörda/drabbade länder
Danmark
Sverige
Kategori
Skatt och finans
Status
Avskrivet
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Beskattning av kulturarbetare regleras i artikel 17 i det nordiska skatteavtalet. Bestämmelsen innebär att personer med sådana inkomster i gränsöverskridande fall får beskattas i både arbetsstaten och i hemviststaten. Det åligger dock på hemviststaten att undanröja dubbelbeskattning.  Enligt skatteavtalets s.k. metodartikel (25) undanröjs dubbelbeskattning genom att hemviststaten avräknar den skatt som erlagts i arbetsstaten.

Beskattning av andra anställda i enskild tjänst (ej offentlig anställning) regleras i artikel 15 i skatteavtalet. Även i dessa fall får båda staterna beskatta inkomsterna, men både Sverige och Danmark har vidtagit ensidiga åtgärder som innebär att de som hemviststat helt kan undanta dessa inkomster från beskattning, varvid beskattning endast sker i arbetsstaten. För svensk del har detta åstadkommits genom ett generellt undantag i punkt 6.2.b i artikel 25 i skatteavtalet (länderna råder i princip ensidigt över hur denna artikel utformas för respektive land). Danmark har valt att i sin interna lagstiftning undanta inkomster enligt artikel 15 i de fall där arbetstagaren tillhör svensk socialförsäkring.

Denna skillnad kan innebära att en kulturarbetare bosatt i Danmark får betala inkomstskatt på en nivå som motsvarar den generella danska skattenivån på en svensk lön som på grund av olikheter i skattesystemen är på en generellt lägre nivå. Det kan antas minska incitamenten för kulturarbetare som bor i Danmark att ta uppdrag i Sverige

Exempel

Camilla är bosatt i Danmark och jobbar som violinist vid Malmö symfoniorkester. Hon betalar därför särskild inkomstskatt för artister i Sverige med 15 % på sin bruttoinkomst.   Därutöver betalar hon också skatt på sin lön i Danmark. Dubbelbeskattning undanröjs genom att den skatt som erlagts Sverige avräknas från den danska skatten. Totalt sett är dock hennes skattebelastning högre än för gränspendlare utanför kultursektorn eftersom inkomsten i det senare fallet inte alls beskattas i Danmark med den högre danska inkomstskatten.

Vem berörs av problemet?

Dagspendlande artister som bor i Danmark och arbeter i Sverige.

Förslag till lösning

Ett förslag till lösning som Gränshinderrådet ser som tänkbart är att Sverige och Danmark inom ramen för det Nordiska skatteavtalet kommer överens om att art. 17 inte ska tillämpas på artister med fasta anställningar.  Det bli då istället med automatik beskattning enligt art. 15 vilket innebär att exemptmetoden blir tillämplig för Sveriges del.

Det blir även exempt i Danmark så länge den anställde är socialförsäkrad i Sverige. Exempt, även kallad undantagsmetoden, innebär att inkomst helt eller till viss del undantas från beskattning i en stat oftast för att den beskattas i en annan stat. Den bästa tekniska lösningen får diskuteras fram, antingen en definition på fast anställning kopplat till kontrakt eller en generell tidsgräns på över sex månaders arbete för samma arbetsgivare.

En annan möjlighet som man ser från Gränshinderrådets sida är att fast anställda kulturarbetare i Sverige betalar vanlig SINK skatt istället för att betala A-SINK som turnerande musiker. Detta kommer att innebära att de inte kommer att mötas av krav på ytterligare beskattning i Danmark.

Ytterligare en möjlighet är att Danmark i sin interna rätt behandlar gränspendlande artister som tillhör svensk socialförsäkring på samma sätt som andra anställda som tillhör svensk socialförsäkring och även undantar inkomster enligt artikel 17 från beskattning i Danmark i dessa fall.

Gränshinderrådet har, genom sin danske medlem, år 2020 åter prioriterat ärendet för att utreda huruvida det skulle finnas förutsättningar för att hitta en lösning till detta avskrivna gränshindret.

 

Senast granskad av
Skatteministeriet DK 02.11.2022 / Finansdepartementet SE 29.9.2020