Olika byggbestämmelser

De nordiska ländernas byggregler skiljer sig åt, vilket försvårar entreprenörernas verksamhet och hämmar handeln över gränser.

Information

Serienummer
14-076
Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej

Olika byggregler och skillnader i nationella krav på byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) gör det svårt för företag som är verksamma i ett land att röra sig över gränserna. Det har en negativ effekt på konkurrensen och gör det svårt att utveckla den nordiska gemensamma hemmamarknaden. Gränshindret är i sig mycket brett och består av en rad problemställningar inom exempelvis VVS-området, elinstallationer, tillgänglighet, brand- och bullerskydd samt klassificering och certifiering av dessa.

I den offentliga regleringen finns det exempelvis skillnader i de nivåer som regler och krav sätts på. I Sverige finns regleringen till exempel på lag-, förordnings- och myndighetsnivå. I Finland finns byggbestämmelser på lag- och förordningsnivå. Därutöver finns det olika rekommendationer, råd och hänvisningar till standarder av olika juridisk status beroende på vilket land det är fråga om, och myndigheterna tolkar reglerna olika. Rent konkret kan det röra sig om skillnader i kraven gällande exempelvis tröskelhöjder, bullerskyddsnivåer och sätt att beräkna virkesdimensioner.

Skillnaderna mellan länderna gör det förståeligt att det är svårt för mindre företag och småhusleverantörer att anpassa sin produktion till alla de olika kraven och standarderna. En del av problemen löses visserligen på europeisk nivå, men det finns stor potential för de nordiska länderna att fungera som föregångare och skapa gemensamma bestämmelser. Det gäller i synnerhet utarbetandet av helt nya byggregler. En större grad av harmonisering skulle skapa en större marknad för alla entreprenörer i Norden och på sikt bidra till en lägre prisnivå för konsumenterna.

Vem berörs av problemet?

Byggföretag i Norden.

Förslag till lösning

Ökat samarbete och harmonisering inom nya regel- och utvecklingsområden, såsom regler om klimatdeklaration för byggnader, bedömning av cirkulär ekonomi i byggandet och digitalisering som instrument för harmonisering av byggregler.

Senast granskad av
Indenrigs- og Boligministeriet. DK 14.11.2022 / Miljömin. FI 23.09.2022 / Kommunal- og distriktsdept. NO 20.10.2022 / Finansdept. SE 06.10.2022 / IS 03.12.2019 / AX 15.10.2020 / Departementet for Bolig og Infrastruktur GL 12.11.2020
Contact information