Värdetransporter över gränsen

Enligt svenska regler måste finländska bevakningsföretag vara auktoriserade i Sverige för att de ska kunna transportera euro från handlare på den svenska sidan av gränsen i HaparandaTornio. Svenska regler kräver även att företagen måste uppfylla vissa krav vad gäller utrustning och personal.

Information

Serienummer
15-002
Berörda/drabbade länder
Finland
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Haparanda och Torneå är livliga gränshandelscentrum där både Euro och svenska kronor används i handeln på båda sidor av gränsen. Handlarnas och bankernas hantering av de olika valutorna försvåras av ländernas olika lagregleringar för bevakningsföretag.

Finska bevakningsföretag kan bedriva verksamhet i Sverige, men för detta krävs enligt svensk lagstiftning att företaget är auktoriserat för värdetransport av svenska myndigheter. Med auktorisationen följer krav på att företaget följer de svenska regler som gäller för sådan verksamhet, bl.a. när det gäller utrustning och personal.

Bevakningsföretagens personal måste enligt den svenska Polismyndighetens föreskrifter genomgå en särskild utbildning för att kunna arbeta som väktare i Sverige. Den som har genomgått sådan utbildning i ett annat EU-land behöver inte genomgå utbildning i Sverige utan kan istället lämna in en förhandsanmälan till Länsstyrelsen i Stockholms län. För att bli godkänd att arbeta i Sverige krävs bl.a. att personen uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Genom lagen genomförs allmänna bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet).

De krav som enligt svenska regler ställs på finska bevakningsföretag för att de ska kunna transportera Euro från handlare på den svenska sidan av gränsen i Torneå Haparanda innebär att företagen måste göra extra investeringar i utrustning.

Detta hinder har legat i gränshinderdatabasen som ”löst” eftersom finska bevakningsföretag kan vara verksamma i Sverige med auktorisation. Hindret har dock lyfts på nytt med anledning av de krav som ställs på finländska bevakningsföretag och dess anställda för att de ska kunna vara verksamma i Sverige, då finländska bevakningsföretag i praktiken inte bedriver inhämtning av euro från handlare på den svenska sidan av gränsen för att leverera pengarna direkt till bankerna på den finska sidan.

Senast granskad av
Inrikesministeriet FI 17.9.2020 / Justitiedepartementet SE 05.10.2022