Per Olaf Lundteigen (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
263
Date

Ministerrådsforslaget om et nytt regionalpolitisk samarbeidsprogram for 2013 til 2016 gjelder et svært viktig tema for de perifere regionene i Norden – regioner som svekkes som attraktive arbeids- og bosteder for dyktig og godt utdannet ungdom. Denne svekkelsen har sin årsak i politisk ideologi hvor sentralisering av arbeid, kapital og bosetting er sentralt. Situasjonen blir stadig mer alvorlig for våre geografiske utkanter og de dyktige menneskene som har sitt arbeid der. Som representant for det grønne Senterpartiet er det viktig for meg å motarbeide en slik sentralisering og skape grunnlag for desentralisering av attraktive arbeidsplasser innenfor vår blandingsøkonomi.

Det regionalpolitiske samarbeidsprogrammet har fokus på grønn vekst i alle regioner, og økonomisk attraktive arbeidsplasser er også grunnleggende for regional bærekraftig velferdsutvikling – altså svært viktige tema.

Næringsutvalget, som jeg er medlem av, savner en tydelig visjon og handlingsorientert innfallsvinkel på den framtidige nordiske nærings- og regionalpolitikken.

Det som særpreger de perifere regioner i Norden, er fornybare naturressurser – sjølve grunnlaget for den grønne veksten. Derfor: Programmets viktigste del burde være hvordan gjøre de fornybare naturressursene mer økonomisk lønnsomme på en sånn måte at de kan vare evig. Altså; legge grunnlag for debatt og endre økonomiske rammebetingelser i en slik retning. Dette krever blant annet nye økonomiske virkemidler; økt skattlegging av ikke-fornybart karbon fra olje og gass, og tilsvarende stimulering av fornybart karbon fra planter, samt en forskningsstøtte til utvikling av ny teknologi innenfor områdene bioøkonomi og biokjemi. Stikkord kan være treforedling, overgang fra papir til biokjemiske produkter, som er svært, svært sentrale. Det må bli en viktig del av det regionalpolitiske samarbeidet om det skal føre til styrking av de perifere regioner samtidig som veksten i forbruk av ikke-fornybart karbon dempes.

Jeg ser fram til å høre ministerens standpunkt.