Arto Pirttilahti (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
103
Speaker role
Mittengruppen
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Todellakin tuohon edelliseen aloitteeseen viitaten, tämä on tärkeä aloite, että me pääsemme metsätalouden ja metsäteollisuuden ja metsänkäytön osalta myös EU:n tasolla yhtenäisiin näkemyksiin asioista. Meidän täytyy huomioida nämä kestävät ympäristövaikutukset, mutta meidän täytyy huomata kestävät taloudelliset ja kestävät sosiaaliset vaikutukset yhtä lailla näitten asioiden puitteissa.

Tuen tätä esitystä kovinkin lämpimästi.

Tämän asian kanssa on käyty jo monta sotaa. Me olemme käyneet LULUCF-äänestykset ja RED II -äänestykset lävitse. Olemmeko me jo vähän myöhässä tässä tämän asian osalta ja olisiko se yhteinen näkemys pitänyt olla jo aikaisemmin? – Parempihan se on myöhässä kuin ei milloinkaan.

 

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Med hänvisning till föregående förslag: detta är ett viktigt förslag för att vi ska nå en gemensam vision också på EU-nivå i fråga om skogsbruket och skogsindustrin och att utnyttja skogsresurserna. Vi måste se till att konsekvenserna är hållbara ur miljösynpunkt, men de bör vara hållbara också ekonomiskt och socialt. Jag stöder detta förslag mycket varmt. Vi har utkämpat många strider i denna fråga. Vi har haft voteringar om LULUCF och RED II. Är vi litet för sent ute i den här frågan och borde vi ha nått en gemensam vision redan tidigare? – Det är visserligen bättre sent än aldrig.