161. Ine Marie Eriksen Søreide (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
161
Speaker role
Norges udenrigsminister
Date

President, medlemmer av Nordisk råd, ærede gjester!

Verden er i forandring, og makt forskyves. Uforutsigbarheten øker, og grensene mellom sant og usant viskes ut. Vi ser tendenser til isolasjonisme, nasjonalisme og proteksjonisme. Utviklingen slår på mange måter sprekker i den liberale verdensordenen som vi har bygget opp og nytt godt av de siste 70 årene. Lenge tok vi denne verdensordenen for gitt. Nå spør vi oss hvordan den kan bevares. Hvis noen hadde fortalt meg at jeg som utenriksminister i 2018 måtte bruke mer tid på å kjempe for å bevare det vi har oppnådd, enn på å ta nye, djerve skritt mot ytterligere forbedringer, ville jeg sannsynligvis ikke trodd at det stemte.

En av de viktigste oppgavene vi som nordiske land har, og som vi samarbeider godt om, er å slå ring om og bevare det multilaterale systemet, en internasjonal rettsorden der felles regler gjelder, og der den sterkeste ikke alltid har rett.

Til våren legger vi fra den norske regjeringens side fram en stortingsmelding om det multilaterale systemet, som vi håper også kan være viktig å diskutere i et nordisk perspektiv. Vi opplever allerede stor interesse rundt dette fra flere nordiske land.

I usikre tider trenger man sine nærmeste, og vi vet at vi har hverandre som nordiske land. Jeg synes utenriksminister Wallström pekte på veldig mange av de verdiene som binder oss sammen, og som gjør at vi har et unikt utgangspunkt for å håndtere de utfordringene vi møter i dag. Vi har sterke institusjoner, vi har et godt politisk samarbeid, vi har tillit mellom oss og til institusjonene, og vi har folkelig oppslutning om det nordiske samarbeidet.

Realiteten er at Nordens land er små land hver for seg, men samtidig har vi en større, stadig viktigere og hørbar stemme i verden når vi slår oss sammen.

Jeg vil bare legge til en kommentar til det utenriksminister Samuelsen sa om den aktuelle saken om attentatplaner. Norsk politi jobber sammen med dansk politi om etterforskningen, og vi har nær kontakt med Danmark og andre nærstående land for å vurdere videre reaksjoner i saken.