232. Ville Skinnari (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
232
Speaker role
S-gruppens talsperson
Datum

President, mina vänner! Kun puhutaan kyberpuolustuksesta, kaiken kaikkiaan kysymys on erittäin laajasta ja haastavasta globaalista haasteesta. Itseäni jäi hieman eilen mietityttämään se tosiasia, että olisin toivonut pääministereiltä vielä enemmän kunnianhimoa tähänkin aiheeseen, enemmän visiotason näkemystä tulevaisuuteen, mitä Pohjoismaat todella haluavat olla globaalisti vuonna 2030. 

Me voimme halutessamme olla maailman paras, mutta meidän pitää lähettää siitä myös selkeä signaali. Kysymys on viime kädessä osaamisesta, tutkimuksesta ja kehityksestä eli kaikesta siitä, missä me olemme todella hyviä. 

Arvoisa puhemies! Haluan nostaa esille myös omistajapolitiikan: Kuka omistaa ne tietoturvajärjestelmät, joilla me toimimme Pohjoismaissa, yksittäisissä valtioissa? - Kyse ei ole vain sisäisestä turvallisuudesta - tai itse asiassa on, koska se on ihan turvallisuuspolitiikan ydintä. Siksi toivon, että jokaisessa Pohjoismaassa myös valtiolllinen omistajaohjaus pohtii tarkkaan, miten omistajuus on rakennettu kansainvälisessä maailmassa.

Kysymys on myös koko julkisen sektorin turvallisuudesta: Miten mm. kunnat, kaupungit, maakunnat, koulut, sairaanhoitopiirit, sairaalat, energia-ala ja vesiala on suojattu? Olemmeko me todella päivittäneet tämän kaiken kaikilla näillä tasoilla? - Väitän, että emme ole. Siitä on valitettavasti esimerkkejä. 

Arvoisa puhemies! Lopuksi sanon sen, että tämä liittyy myös kaiken kaikkiaan pohjoismaisiin aineettomiin oikeuksiin. Nyt me olemme antaneet senkin liikaa Yhdysvalloille. Meillä Euroopassa ja Pohjoismaissa pitää olla rohkeutta kehittää omia aineettomia IPR-oikeuksia ja sitä kautta myös johtaa koko maailman kehitystä. 

 

Skandinavisk oversættelse:

President, mina vänner! När vi talar om cyberförsvar handlar det om en mycket omfattande och utmanande global utmaning. Jag blev i går litet fundersam över det faktum att jag hade hoppats på en litet högre ambitionsnivå av statsministrarna i denna fråga, en mer visionär syn på framtiden, på vad de nordiska länderna vill vara i ett globalt perspektiv år 2030. 

Vi kan vara bäst i världen om vi vill, men vi måste signalera det klart. Det handlar i sista hand om kunskap, forskning och utveckling, det vill säga allt det som vi är verkligt bra på. 

Ärade talman! Jag vill lyfta fram ägarpolitiken. Vem äger de informationssäkerhetssystem som vi använder i de nordiska länderna, i de enskilda staterna? - Det är inte enbart fråga om intern säkerhet - eller i själva verket är det, eftersom det är kärnan i säkerhetspolitiken. Därför hoppas jag att man i varje nordiskt land inom ramen för den statliga ägarstyrningen noga analyserar ägarstrukturerna i den internationella världen.

Det är också fråga om säkerheten i hela den offentliga sektorn: Hur är till exempel kommunerna, städerna, landskapen, skolorna, sjukvårdsdistrikten, energisektorn och vattensektorn skyddade? Har vi faktiskt uppdaterat allt detta på alla dessa nivåer? - Jag vill påstå att vi inte har gjort det. Det finns tyvärr exempel på det. 

Ärade talman! Slutligen vill jag säga att detta också gäller nordiska immaterialrätter. Nu har vi gett Förenta staterna för mycket av dem. Vi i Europa och Norden måste ha mod att utveckla egna immateriella IPR-rättigheter och därmed gå i spetsen för utvecklingen i hela världen.