119. Thomas Blomqvist (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
119
Speaker role
Minister
Datum

President! De nordiska länderna har i över 40 år arbetat tillsammans för att främja jämställdhet på alla områden i samhället. Jämställdhet är ett prioritetsområde för det nordiska samarbetet och en viktig förutsättning för ett hållbart och integrerat Norden. Ett jämställt samhälle kräver aktiv jämställdhetspolitik som förbättrar individens förutsättningar och samtidigt gagnar hela samhället. Just det här är ambitionen med Nordiska ministerrådets arbete för jämställdhet. Nordiska ministerrådets redogörelse om jämställdhet beskriver hur ministerrådet under år 2021 har bidragit till att främja jämställdheten på många av politikens områden. I och med ministerrådets principbeslut om integrering av hållbar utveckling och jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv sattes det tydlig fokus på att integrera de här perspektiven i hela ministerrådets verksamhet för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbart Norden.

Ministerrådets sektorer har under år 21 integrerat jämställdhetsperspektivet i ett antal styrdokument, sektorernas mål, i projekt och i konkreta aktiviteter. För att nämna några exempel från de olika sektorerna: I energisektorns redogörelse framkommer det att institutionen Nordic Energy Research har som mål att alla kommittéer, grupper och paneler har minst 40 procent av respektive män och kvinnor. Inom ministerrådet för utbildning har jämställdhetsperspektivet integrerats i sektorns samarbetsprogram och man har fastställt att samarbetet ska lägga vikt på ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv. Flera sektorer i Nordiska ministerrådet har också ställt mål för hur jämställdhetsperspektivet ska bidra till deras arbete. I beviljningsbrevet till Nordens institut på Grönland framgår att alla människor, oavsett kön, har samma möjligheter att delta i, påverka och ta del i det nordiska kulturlivet. Förutom integreringen av jämställdhetsperspektivet i målsättningarna och styrdokumenten genomför ministerrådet också konkreta projekt som berör jämställdhet. Till exempel lanserade justitiesektorn år 21 en handbok mot sexuella trakasserier inom domstolssektorn. Och arbetslivssektorn igen har inlett ett projekt med fokus på pandemins påverkan på det nordiska arbetslivet, inklusive inverkan på jämställdhet.

För att nå våra målsättningar måste jämställdhetsperspektivet belysas både generellt och sektorspecifikt med kunskaper och resurser. Flera sektorer uttrycker i redogörelsen att analyser och sektorspecifika jämställdhetsperspektiv kräver ökad kompetens, vägledning och resurser. Det nya projektet impolicy som påbörjas i höst ska se till att principen om integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv implementeras och att olika aktörer i det nordiska samarbetet får nödvändiga resurser, kunskaper och verktyg. Vi i det nordiska samarbetet både kan och ska arbeta tillsammans för ett mer jämställt Norden. Också det finska ordförandeskapet för ministerrådet för jämställdhet och LGBTI-frågor har belyst den nordiska jämställdhetsagendan på olika arenor under år 21. Jag vill avslutningsvis dela ett par insatser från året.

I september lanserade vi en kartläggning om kunskaper om jämställdhet och kön i småbarnspedagogiken i den nordiska regionen. Kartläggningen beskriver lagstiftning, studier, praktiska exempel från förskolor, organisationer och kommuner och presenterade verktyg som utvecklats för att främja jämställdhet i nordiska förskolor. Den här kartläggningen är det första steget mot ett ökat fokus på kön, könsroller och jämställdhet i småbarnspedagogiken i Norden. En annan höjdpunkt under året var ministerrådets deltagande i FN:s årliga kvinnokonferens, CSW. Sida vid sida med unga aktivister debatterade de nordiska jämställdhetsministrarna den framtida nordiska jämställdhetsagendan med fokus på exklusion, maktnormer och diversitet.

Det här var en kort sammanfattning av det arbete som gjorts inom ministerrådet under det gångna året för att på bred front främja jämställdhetsperspektivet inom det nordiska samarbetet. Och det här är ett viktigt prioritetsområde som jag sade i början, och det är också en förutsättning för ett hållbart och integrerat Norden. Arbetet fortsätter. Tack.