8. Sanna Marin (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
8
Person
Status
Waiting for transcription
Datum

Arvoisa presidentti, hyvät Pohjoismaiden neuvoston jäsenet! Haluan myös itse aivan alkuun kiittää kaikkia teitä, hyvät pohjoismaalaiset kollegat, siitä tuesta ja avusta, mitä Suomi ja Ruotsi ovat saaneet Nato-jäsenyysprosessin aikana. On erittäin arvokasta, että tuki on ollut vahvaa ja ratifioinnit kaikissa maissa ovat sujuneet erittäin nopeasti.

Koko turvallisuusympäristömme on muuttunut vajaassa vuodessa Venäjän aloitettua täysimittaisen brutaalin hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Ukrainaa on tuettava järkähtämättä. Pohjoismaat ovat toistensa lähin viiteryhmä.

Olemme kaikki vahvasti tuominneet Venäjän häikäilemättömän ja oikeudenvastaisen toiminnan. Emme saa antaa Venäjälle periksi. Kansainvälisestä oikeudesta tinkiminen ja myönnytysten tekeminen Venäjälle vaarantaisi eurooppalaisen ja laajemmankin turvallisuuden ennalta arvaamattomalla tavalla.

Meidän tulee pitää kiinni sääntöpohjaisesta järjestyksestä globaalisti Euroopassa ja Pohjoismaissa. Meidän tulee toimia suunnannäyttäjinä kotimaassa ja kansainvälisesti. Vaalimme demokraattisia instituutioitamme, ylläpidämme ja kehitämme perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä panostamme kestävään hyvinvointiin. Tässä kokonaisuudessa vihreä siirtymä on välttämättömyys. Olemme jo nyt lainanneet lapsiltamme yli planeetan kantokyvyn. Ylikulutus ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista heikentää yhteiskuntiemme kriisinkestävyyttä.

Korostan, että demokraattinen, hyvinvoiva ja oikeudenmukainen yhteiskunta voi toteutua vain, jos turvallisuus on taattu.

Geopoliittisen tilanteen muutos on vaikuttanut myös pohjoismaiseen yhteistyöhön. Suomen ja Ruotsin liittyessä Natoon puolustuksen ja turvallisuuden kysymyksissä on entistä enemmän sijaa pohjoismaiselle yhteistyölle.

Natossa tulemme osoittamaan, että käytännön tasolla on mahdollista tehdä enemmän yhdessä esimerkiksi huoltovarmuuskysymyksissä. Pohjoismaina vahvistamme puolustusliittoa.

Myös laajempi eurooppalainen ulottuvuus on tärkeä. Pohjoismaat ja Euroopan unioni jakavat huomattavan paljon yhteistä arvopohjaa, mikä antaa luontevia mahdollisuuksia yhteistyölle. Koko Euroopan on päästävä irti epäterveistä riippuvuuksista, oli kyse sitten energiasta tai teknologioista.

Lopuksi haluan painottaa demokratioiden välisen yhteistyön merkitystä. Vahvoina demokratioina Pohjoismaat voivat yhdessä olla näyttämässä, miten kansanvalta parhaimmillaan toimii. Tämä on ensiarvoisen tärkeää torjuessamme autoritääristen hallintojen uhkaa. Yhdessä olemme entistä enemmän kuin osiemme summa ja pystymme aiempaa tehokkaammin etsimään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Kiitos hyvästä yhteistyöstä Pohjoismaiden neuvostolle.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade president, bästa medlemmar av Nordiska rådet! Jag vill också själv inledningsvis tacka er alla, bästa nordiska kollegor, för det stöd och den hjälp som Finland och Sverige har fått under processen för ett Natomedlemskap. Vi lägger stort värde på att stödet har varit starkt och att ratificeringen har gått mycket snabbt i alla länder.

Hela vår säkerhetspolitiska omgivning har förändrats på knappt ett år sedan Ryssland inledde ett fullskaligt brutalt anfallskrig mot Ukraina. Vi måste ge Ukraina vårt orubbliga stöd. De nordiska länderna är varandras närmaste referensgrupp.

Vi har alla kraftigt fördömt Rysslands hänsynslösa och rättsvidriga agerande. Vi får inte ge efter för Ryssland. Att ge avkall på internationell rätt och göra eftergifter till Ryssland skulle på ett oförutsägbart sätt äventyra säkerheten ur ett europeiskt och även ett vidare perspektiv.

Europa och de nordiska länderna måste hålla fast vid en regelbaserad världsordning. Vi måste vara vägledande både i våra hemländer och internationellt. Vi måste värna våra demokratiska institutioner, upprätthålla och utveckla tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt satsa på hållbar välfärd. I denna helhet är den gröna omställningen en nödvändighet. Vi har redan lånat mer av våra barn än planeten klarar av. Den ohållbara konsumtionen och beroendet av fossila bränslen försvagar kriståligheten i våra samhällen.

Jag betonar att ett demokratiskt, välmående och rättvist samhälle enbart kan bli verklighet om vår säkerhet är tryggad.

Den förändrade geopolitiska situationen har också påverkat det nordiska samarbetet. När Finland och Sverige ansluter sig till Nato finns det allt mer utrymme för nordiskt samarbete i frågor som gäller försvar och säkerhet.

I Nato kommer vi att visa att vi tillsammans kan åstadkomma mer på det praktiska planet, till exempel i fråga om försörjningsberedskap. Som nordiska länder kommer vi att stärka försvarsunionen.

En bredare europeisk dimension är också viktig. De nordiska länderna och Europeiska unionen har en omfattande gemensam värdegrund, vilket öppnar naturliga möjligheter till samarbete. Hela Europa måste frigöra sig från osunda beroendeförhållanden, vare sig det gäller energi eller teknik.

Slutligen vill jag betona vikten av samarbete mellan demokratier. De nordiska länderna är starka demokratier och kan tillsammans visa hur demokratin fungerar då den fungerar bäst. Detta är av största vikt för att bekämpa hotet från auktoritära regimer. Tillsammans är vi större än summan av våra delar och kan effektivare än tidigare finna lösningar på vår tids stora utmaningar. Tack till Nordiska rådet för ett gott samarbete.