Bostøtte i Finland

Asumisen tuet Suomessa
På denne siden kan du lese om hvilke former for bostøtte man kan få i Finland.

Folkpensionsanstalten (FPA) gir ulike former for støtte til å bo. Som regel kan du bare få én type bostøtte om gangen. Når du søker FPA om bostøtte, må du først undersøke hva som er riktig støtte for deg og familien din.

Allmenn bostøtte

Allmenn bostøtte (allmänt bostadsbidrag) skal kompensere bokostnader for husholdninger med lav inntekt. En husholdning utgjøres av personene som bor i én og samme bolig, og bostøtten bevilges til husholdningen under ett. Størrelsen på bostøtten avhenger av boutgiftene, antallet barn og voksne i husholdningen, inntekter og boligens beliggenhet. For å motta allmenn bostøtte må man være omfattet av det finske trygdesystemet. Støtte innvilges bare til utgifter til bolig som ligger i Finland.

Bostøtte for pensjonister

Bostøtte for pensjonister (bostadsbidrag för pensionstagare) er ment for pensjonister med lav inntekt.

Bostøtte for militære

Bostøtte for militære (bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet) er ment for vernepliktige.

Boligtillegg til studiestøtten

Boligtillegg til studiestøtten (studiestödets bostadstillägg) er bare tilgjengelig for

  • utenlandsstudenter som bor i leiebolig
  • studenter som studerer ved finske folkehøyskoler, idrettsutdanningssentre eller utdanningssentre i det samiske området, og som betaler studiepenger og bor i utdanningsinstitusjonens studentbolig
  • studenter på Åland som bor i leiebolig

Andre studenter i Finland får allmenn bostøtte på samme vilkår som andre.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.