Bostøtte i Finland

Asumisen tuet Suomessa
På denne siden kan du lese om hvilke former for bostøtte man kan få i Finland. Hvis du flytter til Finland permanent, kan du som regel få ytelser fra FPA fra dagen du flytter.

Folkpensionsanstalten (FPA) gir ulike former for støtte til å bo. Blant støtteformene kan nevnes allmenn bostøtte, bostøtte for pensjonister, bostøtte for militære og botillegg til studiestøtten.

Allmenn bostøtte og bostøtte for pensjonister innvilges bare for utgifter til bolig i Finland. Bostøtte for militære og botillegg til studiestøtten kan også innvilges for utgifter til bolig i utlandet.

Som regel kan du bare få én type bostøtte om gangen. Når du søker FPA om bostøtte, må du først undersøke hva som er riktig støtte for deg og familien din.

 

Allmenn bostøtte

Allmenn bostøtte (allmänt bostadsbidrag) skal senke bokostnadene for husholdninger med lav inntekt. En husholdning utgjøres som regel av personene som bor i én og samme bolig, og bostøtten bevilges til husholdningen under ett.

Størrelsen på bostøtten avhenger av

  • bokostnader
  • antallet voksne og barn i husholdningen
  • husholdningens sammenlagte inntekter
  • boligens beliggenhet

En forutsetning for å få allmenn bostøtte er at personen bor permanent i Finland. Om en bor i Finland, avgjøres i henhold til lov om bostedsbasert sosial sikkerhet i grenseoverskridende tilfeller. Støtte innvilges bare til boutgifter til bolig som ligger i Finland.

Les mer om allmenn bostøtte på FPAs sider.

Bostøtte for pensjonister

Bostøtte for pensjonister (bostadsbidrag för pensionstagare) skal senke bokostnadene for pensjonister med lav inntekt. Bostøtte for pensjonister har man rett til hvis man bor permanent i Finland og får pensjon eller ytelse som gir rett til bostøtte for pensjonister. Denne bostøtten blir imidlertid ikke innvilget til personer som får allmenn bostøtte. En person regnes som bosatt i Finland hvis vedkommende bor i Finland i henhold til lov om bostedsbasert sosial sikkerhet i grenseoverskridende tilfeller.

Bostøtte for pensjonister kan utbetales til

  • aleneboende som har rett til bostøtte for pensjonister
  • ektepar eller samboende par der den ene eller begge har rett til bostøtte for pensjonister
  • husholdninger der alle beboere har rett til bostøtte for pensjonister

Bostøtte for pensjonister påvirkes blant annet av boutgifter, familieforhold (om personen er gift eller samboende eller ikke), inntekter og formue. Støtte innvilges bare til boutgifter til bolig som ligger i Finland.

Les mer om bostøtte for pensjonister på FPAs sider

Bostøtte for militære

Bostøtte for militære (bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet) er ment for vernepliktige eller disses pårørende. Med vernepliktige menes personer som er i militær- eller siviltjeneste. Les mer om bostøtte for militære på FPAs sider

Botillegg til studiestøtten

Boligtillegg til studiestøtten (studiestödets bostadstillägg) er bare tilgjengelig for

  • utenlandsstudenter som bor i leiebolig
  • studenter som studerer ved finske folkehøyskoler, idrettsutdanningssentre eller utdanningssentre i det samiske området, og som betaler studiepenger og bor i utdanningsinstitusjonens studentbolig
  • studenter på Åland som bor i leiebolig

Andre studenter i Finland får allmenn bostøtte på samme grunnlag som andre. Les mer om botillegg til studiestøtten og om allmenn bostøtte på FPAs sider

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.