Finsk uføretrygd

Suomen työkyvyttömyyseläke
Hvis du har vært syk lenge, kan du være berettiget til uføretrygd. På denne siden kan du lese om finsk rehabiliteringsstøtte og uføretrygd, som du kan få innvilget hvis sykdom eller funksjonshindring svekker arbeidsevnen din eller hindrer deg i å jobbe. Reglene gjelder også for Åland.

Saker som gjelder svekket arbeidsevne og uføretrygd, krever ofte grundige utredninger og legeerklæringer. Hvis du er i arbeidslivet, henvender du deg til bedriftshelsetjenesten.

Rehabilitering er alltid første alternativ, og i forbindelse med uføretrygdsøknad utreder arbeidspensjonsanstaltene alltid om søkeren har rett til rehabilitering. Les mer på siden Rehabilitering i Finland.

Kan du få finsk uføretrygd?

I Finland kan du få uføretrygd etter arbeidspensjonslovene og folkepensjonsloven.

Uføretrygd etter arbeidspensjonslovene

Du kan få uføretrygd etter arbeidspensjonslovene hvis du har opparbeidet rett til arbeidspensjon og arbeidsevnen din er redusert i minst ett år på grunn av sykdom eller skade. Uføretrygd kan innvilges til personer som har fylt 17 år, og som ikke har nådd nedre pensjonsalder for sin aldersgruppe. Uføretrygd kan innvilges midlertidig eller som tidsavgrenset rehabiliteringsstøtte. Uføretrygd etter arbeidspensjonslovene kan også innvilges gradert etter hvor mye arbeidsevnen din er redusert.

Uføretrygd etter arbeidspensjonslovene består av pensjon som er opptjent før uførheten, samt av pensjon for såkalt gjenstående tid. Pensjon for gjenstående tid betyr at pensjonen i tillegg til reell arbeidsperiode opptjenes på grunnlag av en beregnet periode, altså perioden fra første uførhetsår til aldersgruppens nedre alderspensjonsalder. Les mer på nettsiden Tyoelake.fi.

Uføretrygd etter folkepensjonsloven

Du kan få uføretrygd etter folkepensjonsloven hvis du oppfyller alle følgende forutsetninger:

  • Sykdommen eller skaden hindrer arbeid som sikrer en rimelig inntekt
  • Du er 16–64 år gammel
  • De andre pensjonene og stønadene dine ligger under inntektsgrensen som er fastsatt av FPA
  • Du har bodd i Finland i minimum den tiden som kreves i loven, altså tre år etter at du fylte 16 år. Denne tiden kan imidlertid også opparbeides hvis du tilhører trygdesystemet i et annet EU- eller EØS-land eller Sveits før du flytter til Finland. Botidskravet gjelder ikke for unge med nedsatt arbeidsevne hvis du tidligere har mottatt FPAs handikappbidrag for personer under 16 år, eller hvis du bodde i Finland da du fikk redusert arbeidsevne, og ikke hadde fylt 19 år.

Søknad

Hvordan du søker om uføretrygd, avhenger av om du bor i Finland eller et annet nordisk land.

Hvis du bor i Finland

Hvis du bor i Finland, kan du søke om uføretrygd hos FPA og din arbeidspensjonsanstalt. Hvis du tidligere har jobbet i et annet nordisk land, kan du søke om utenlandsk uføretrygd samtidig som du søker om uføretrygd fra Finland.

Hvis du søker om uføretrygd fra to eller flere forskjellige nordiske land, bør du være oppmerksom på at forutsetningene for å innvilge uføretrygd kan være forskjellige fra land til land.

Hvis du bor i et annet nordisk land

Hvis du bor i et annet nordisk land og tidligere har jobbet i Finland, kan du søke om finsk uføretrygd samtidig som du søker om uføretrygd fra landet du bor i. Les mer om å søke på siden som handler om uføretrygd i landet du bor i.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.