Finske trygdeytelser når du bor eller arbeider i Finland

Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa
Photographer
Rémi Walle on Unsplash
På denne siden kan du lese om rett til finske trygdeytelser i ulike situasjoner. Du får vite hvordan du går fram når du flytter til eller fra Finland eller begynner å jobbe i Finland eller i utlandet. Du kan også lese om reglene som gjelder hvis du har familie, er stipendiat, student, arbeidsledig arbeidssøker eller utsendt arbeidstaker, eller hvis du pendler eller jobber på distanse utenlands.

Du kan bare tilhøre trygdesystemet i ett land om gangen. Vanligvis tilhører du trygdesystemet i landet der du jobber. Hvis du ikke jobber, tilhører du som regel trygdesystemet i landet der du bor. I mange situasjoner må du imidlertid være spesielt oppmerksom. På denne siden finner du veiledning om ulike situasjoner i Finland. 

Generell informasjon om trygd i ulike situasjoner finner du på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du? Du kan lese mer om fordeler og tjenester som hører til det finske trygdesystemet, på samlesiden Trygdeordninger eller på Sosial- og helseministeriets nettside.

Hvis du bor eller arbeider i Finland

At du flytter til Finland, betyr ikke nødvendigvis at du har rett til finske sosiale ytelser. Når du søker om en ytelse, vurderer FPA om du er permanent bosatt i Finland, eller om du har rett til FPAs ytelser på grunnlag av arbeid. Du kan lese mer om permanent flytting til Finland på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

Vær oppmerksom på at du er omfattet av arbeidsledighetsforsikringen i landet der du jobber, eller der du omfattes av lovgivningen på området. Du kan dermed ikke beholde medlemskapet i en arbeidsledighetskasse i hjemlandet ditt hvis du flytter ut av landet for å jobbe og tilhører trygdesystemet i landet der du jobber. Les mer på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet.

Du kan få rett til finske trygdeytelser straks du har flyttet til Finland, hvis du flytter permanent til landet eller jobber i Finland og oppfyller kravet til minstelønn. Profesjonelle idrettsutøvere likestilles med arbeidstakere. Du kan lese mer om kravet til minstelønn på FPAs nettside.

Hvis du kommer til Finland fra et annet nordisk land, har drevet næringsvirksomhet i minst 4 måneder uten avbrudd og har tegnet forsikring i henhold til lov om pensjon for næringsdrivende (FöPL), har du som næringsdrivende rett til ytelser fra tidspunktet da du starter din virksomhet.

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra utlandet, tilhører du som regel trygdesystemet i landet du reiste fra. Du må ha med deg en A1-attest fra avreiselandet. Les mer på nettstedet Your Europe.

Arbeidspraktikanter, au pairer og andre som utfører kortvarig eller lavlønt arbeid, har som regel ikke rett til FPAs ytelser hvis de ikke tilfredsstiller kravet om minstelønn og ikke er permanent bosatt i Finland. De tilhører fortsatt trygdesystemet i avreiselandet.

Personer som ikke tilhører det finske trygdesystemet, har rett til helsetjenester i Finland med et europeisk helsetrygdkort fra avreiselandet. Nordiske statsborgere skal også få tilgang til behandling ved å vise pass eller annen legitimasjon. Les mer på siden Rett til helsetjenester i Finland.

Hvis du jobber i utlandet

Hvis du bor i Finland men utelukkende jobber i et annet land, tilhører du som regel trygdesystemet i landet du jobber i. Et unntak er utsendte arbeidstakere som har fått A1-attest fra Pensionsskyddscentralen. Hvis du jobber i flere land samtidig, påvirker omfanget av arbeidet hvilket land du forsikres i. Hvis du jobber på distanse, se avsnittet Distansearbeid i utlandet.

Jobbe i utlandet

Hvis du bor i Finland men utelukkende jobber i et annet land som lønnsmottaker eller næringsdrivende, tilhører du som regel trygdesystemet i landet du jobber i. Å bli forsikret i landet en jobber i, innebærer at hele din sosiale sikkerhet bestemmes av lovgivningen i dette landet. En arbeidstaker som er forsikret i et annet nordisk land, kan ikke få bopelsbaserte ytelser fra Finland (for eksempel mødrestøtte eller barnetrygd), også i tilfeller der arbeidstakeren fortsatt anses som bosatt i Finland og bare oppholder seg midlertidig i utlandet.

Såkalte grensearbeidere kan ha rett til ytelser fra FPA i begrenset omfang (mødrestøtte, støtte til privat omsorg, generell bostøtte og helseytelser) selv om de jobber i et annet land som anvender EU-forordningen, hvis de er permanent bosatt i Finland. Med grensearbeidere menes arbeidstakere som regelmessig vender tilbake til landet de bor i, daglig eller minst en gang i uka.

Hvis du begynner å jobbe i et annet nordisk land, melder du fra om dette til både FPA og trygdemyndigheten i landet der du jobber. Se også våre landsspesifikke guider.

Distansearbeid i utlandet

Hvis du bor i Finland og jobber på distanse fra Finland for en utenlandsk arbeidsgiver, forsikres du i utgangspunktet alltid i Finland. Hvis du drar midlertidig til utlandet og distansearbeider for en finsk arbeidsgiver, skal arbeidsgiveren søke om A1-attest til deg. Les mer på Pensionsskyddscentralens nettside.

Utsendt arbeidstaker fra Finland eller jobbreise i utlandet

Hvis arbeidsgiveren din sender deg til et annet nordisk land for å jobbe, trenger du en A1-attest som bekrefter at du tilhører det finske trygdesystemet. Vi anbefaler at du alltid søker om denne attesten når du reiser utenlands for å jobbe. Les mer på Pensionsskyddscentralens nettside og på siden Utsendte arbeidstakere fra Finland og til Finland.

Jobbe i Finland og i utlandet

Hvis du bor i Finland og jobber både i Finland og i et annet nordisk land, tilhører du det finske trygdesystemet hvis du utfører minst 25 % av arbeidet i Finland. Hvis du utfører mindre enn 25 % av arbeidet i Finland, er det arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens hjemsted som avgjør hvilket lands trygdesystem du tilhører.

Hvis du er ansatt og/eller næringsdrivende i ett eller flere land, omfattes du av lovgivningen i landet som din arbeidsgivers virksomhet er knyttet til.

Du bør søke om A1-attest fra trygdemyndigheten i landet der du bor.

Informasjon for spesielle yrkesgrupper

Hvis du jobber som pilot eller kabinpersonale på passasjer- eller transportfly eller som sjømann om bord på et fartøy, gjelder særskilte regler for deg. Les mer på FPAs og Pensionsskyddscentralens nettsider.

Hvis du mottar stipend

Hvis du er forsker eller stipendmottaker, finner du informasjon på siden Forskere og stipendmottakere i Finland.

Hvis du er student

Hvis du drar utenlands fra Finland, kan du som regel motta ytelser fra FPA hvis oppholdet i utlandet varer høyst 6 måneder. Men hvis du studerer eller forsker i utlandet, har du rett til FPAs ytelser i en lengre periode. Dette forutsetter at du har hatt rett til FPAs ytelser før studiene eller forskningsarbeidet i utlandet. Dessuten må studiene være på heltid, føre til et yrke eller en eksamen og finne sted ved en utdanningsinstitusjon som er underlagt offentlig forvaltning.

FPA betaler studiestøtte for utenlandsstudier i enkelte situasjoner. Les mer på FPAs sider.

Hvis du kommer fra et annet nordisk land til Finland for å studere, regnes oppholdet i landet vanligvis som midlertidig. Da er det avreiselandet som er ansvarlig for trygdeytelsene. Du har imidlertid rett til nødvendige helsetjenester. Les mer på siden Rett til helsetjenester i Finland.

Hvis du kommer fra utlandet til Finland for å studere, kan du som regel få studiestøtte fra avreiselandet. Hvis du ikke er finsk statsborger og har kommet til Finland for å studere, kan du som regel ikke få studiestøtte fra Finland. Les mer på siden Studiestøtte i Finland.

Hvis du er arbeidsledig

Hvis du er arbeidsledig arbeidssøker og vil flytte fra Finland til utlandet eller fra utlandet til Finland, se siden Finske ytelser ved arbeidsledighet.

Hvis du har familie eller venter familieforøkelse

Hvis du har familie eller venter familieforøkelse, se Info Nordens og FPAs sider under.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.