Svenske sykepenger

Svenske sygedagpenge
Her kan du lese om reglene for å få sykepenger fra Sverige når du er ansatt, har en bedrift, har fødselspermisjon, studerer eller er arbeidsledig. Du finner også informasjon om hvor du skal søke om sykepenger hvis du bor i Sverige og jobber i utlandet.

Det svenske ordet for sykepenger er "sjukpenning". Sykepenger er penger du kan motta hvis du ikke kan arbeide fordi du er syk.

Når har jeg rett til sykepenger i Sverige?

Reglene for når du har rett til sykepenger i Sverige, er ulike avhengig av situasjonen du befinner deg i.

Hvis du er ansatt eller har et aksjeselskap, utbetaler arbeidsgiveren eller selskapet sykepenger til deg de første 14 dagene du er syk, i stedet for den vanlige lønnen din. Der trekkes et karensfradrag fra sykepengene. Karensfradraget skal være 20 prosent av sykepengene du beregnes å motta i en gjennomsnittlig kalenderuke.

Etter 14 dager skal arbeidsgiveren melde deg syk til Försäkringskassan. Deretter kan du søke om sykepenger fra Försäkringskassan.

Har du eget firma, mottar du ikke sykepenger. Du må melde deg til Försäkringskassan allerede den første dagen du er syk. Du kan velge hvor mange karensdager du vil ha før du får sykepenger fra Försäkringskassan. Gjør du ikke et aktivt valg, får du automatisk 7 karensdager.

Du kan få sykepenger hvis du

  • er forsikret i Sverige
  • ikke kan arbeide din vanlige arbeidstid fordi du er syk. Du må være borte minst en fjerdedel av den vanlige arbeidstiden din for å motta sykepenger
  • taper inntekt som er sykepengebasert.
    Sykepengebasert inntekt (SGI) er et beløp som beregnes av Försäkringskassan og er grunnlag for hvor stort beløp du kan motta

Du mottar knapt 80 prosent av lønnen din (har du egen virksomhet: av inntekten fra næringsvirksomheten), men ikke mer enn 725 kroner per dag.

Hvis du har foreldrepermisjon og blir syk, kan du ha rett til sykepenger for tid da du ellers skulle ha mottatt foreldrepenger. Du må søke hos Försäkringskassan allerede den første dagen du er syk. Försäkringskassan avbryter da dine fødselspenger i løpet av tiden du er syk og ikke kan ta deg av barnet ditt.

Du kan ha rett til sykepenger hvis

  • du er syk og din evne til å passe barnet ditt reduseres med minst 25 prosent
  • du har en fastsatt sykepengebasert inntekt (SGI)

SGI er et beløp som beregnes av Försäkringskassan basert på hvor mye du tjener per år. Din SGI er basert på om du har rett til kompensasjon, og hvor mye penger du kan motta hvis du blir syk.

Hvis du er jobbsøker og blir syk, kan du få sykepenger hvis du

  • ikke kan søke arbeid eller ta en jobb fordi du er syk. Du må være syk minst en fjerdedel av den tiden du ville søkt arbeid
  • har blitt registrert som jobbsøker på Arbetsförmedlingen. Hvis du sluttet med å jobbe for mindre enn 3 måneder siden, kan du motta sykepenger selv om du ikke er registrert som jobbsøkende på Arbetsförmedlingen. Men du kan ikke motta sykepenger de første 14 dagene
  • er omfattet av den svenske trygdeordningen. Du er med i den svenske trygdeordningen hvis den siste jobben din var i Sverige. Du kan ha arbeidet i et annet land og likevel være med i den svenske trygdeordningen. Det finnes også eksempler på at du kan ha arbeidet i Sverige, men være med i trygdeordningen i et annet land. Ring til Försäkringskassans kontaktsenter på +46 (0)771-524 524 hvis du vil vite hva som gjelder for deg

Du må melde deg syk til Försäkringskassan allerede den første dagen du er syk. Du mottar knapt 80 prosent av din tidligere lønn. Det er imidlertid en beløpsgrense for hvor mye du kan motta per dag.

Hvis du studerer og blir syk, må du melde deg syk hos Försäkringskassan allerede den første dagen du er syk.

Hvis du er syk og ikke kan studere, kan du beholde studiestøtte og -lån fra Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN tar hensyn til at du har vært syk når de sjekker dine studieresultater.

Arbeider du samtidig med at du studerer, og blir syk, kan du få sykepenger. Det er et minimumsbeløp for hvor mye du må tjene per år for at du skal ha rett til sykepenger.

Hvor lenge må jeg bo eller jobbe i Sverige for å ha rett til ytelser fra Sverige?

Hvis du bor i Sverige, er du som regel med i trygdeordningen i Sverige. Det betyr at du kan ha rett til ytelser fra Försäkringskassan.

Hvis du flytter til Sverige og planlegger å bli i minst et år, skal du være folkeregistrert i Sverige. Du registrerer deg hos den svenske skattemyndigheten, Skatteverket.

Hvis du ikke er folkeregistrert i Sverige, må du registrere deg hos Försäkringskassan. Når du har registrert deg, undersøker Försäkringskassan om du skal være omfattet av trygdeordningen i Sverige eller i et annet land.

Hvis du arbeider i Sverige, men bor i et annet nordisk land, er du med i trygdeordningen i landet der du arbeider, det vil si Sverige.

Hvor mange sykedager har jeg rett til i Sverige?

Sykepenger er en midlertidig ytelse. Den kompenserer for tapt inntekt inntil du kan begynne å arbeide igjen. Hvor lenge og hvor mye du får, avhenger av hvor mye sykdommen påvirker din evne til å jobbe.

Hvordan søker jeg om sykepenger i Sverige?

Du søker om sykepenger hos Försäkringskassan.

Hva har jeg krav på hvis jeg er langtidssykemeldt eller kronisk syk i Sverige?

Hvis du er syk i lengre tid, vil du få tildelt en personlig saksbehandler hos Försäkringskassan som hjelper deg med alt som handler om sykepenger. Din saksbehandler kontakter deg når du har mottatt den første utbetalingen.

Hvis du ikke har fylt 30 år, og du ikke kan jobbe full tid i minst et år på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, kan du ha rett til aktivitetsytelse (aktivitetsersättning).

Hvis du har fylt 19 år og sannsynligvis aldri vil kunne arbeide heltid på grunn av sykdom, skade eller handikap, kan du ha rett til sykepenger.

Hva gjelder hvis jeg har fått en arbeidsskade eller en arbeidsrelatert sykdom?

Hvis du har tap av inntekt på grunn av arbeidsskade, kan du få kompensasjon fra Försäkringskassan. Det heter livrente (livränta). For at du skal få livrente, må en lege ha vurdert at din arbeidsskade vil påvirke din evne til å arbeide i minst et år fram i tid.

Hvis en arbeidsskade gjør at du får utgifter til tannpleie, hjelpemidler eller pleie i utlandet, kan du motta kompensasjon fra Försäkringskassan.

Hvordan søker jeg om sykepenger når jeg jobber i utlandet?

Hvis du bor i Sverige, men jobber i utlandet, har du ikke lenger rett til sykepenger fra Sverige. I stedet har du rett til tilsvarende ytelser i landet der du jobber. Du må kontakte trygdemyndigheten i landet du jobber i, for å få informasjon om hvordan du kan få utbetalt sykepenger.

På Info Nordens nettsider finner du informasjon om sykepenger og hvilke myndigheter du kontakter i de andre nordiske landene når du blir syk. Hva gjelder hvis jeg har fått en arbeidsskade eller en arbeidsrelatert sykdom?

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside for å få mer informasjon.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.