Sykepenger på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi
Her kan du finne informasjon om reglene for sykepenger på Island. Sykepenger blir utbetalt til personer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom.

Når får man rett til sykepenger på Island?

For å ha rett til sykepenger må man oppfylle følgende krav:

 • Du må være medlem av den islandske folketrygden.
 • Du må ha vært fullstendig arbeidsufør i minst 21 dager i strekk.
 • Du må ha sluttet å arbeide, eller blitt forsinket i utdanningen.
 • Du må være uten lønnsinntekt.
 • Du må være 16 år eller eldre.
Lønnsmottakere

Lønnsmottakere som i tråd med tariffavtaler får utbetalt lønn ved sykdom, får utbetalt sykepenger når lønnsutbetalingene opphører.

Personer som har arbeidet fulltid, mottar fullt sykepengebeløp. Har du arbeidet mindre enn 100 %, betales det generelt halvt sykepengebeløp. Beløpet kan bli ytterligere redusert om man har hatt mindre enn halv stilling i arbeidsforholdet som måtte avsluttes på grunn av sykdom. Hvis du jobbet fulltid før du ble syk og i rekonvalesensen begynner å arbeide i opptil halv stilling, kan du motta halvt sykepengebeløp i opptil tre måneder.

 

Selvstendig næringsdrivende

Personer som har arbeidet fulltid, mottar fullt sykepengebeløp. Har du arbeidet mindre enn 100 %, betales det generelt halvt sykepengebeløp. Beløpet kan bli ytterligere redusert om man har hatt mindre enn halv stilling i arbeidsforholdet som måtte avsluttes på grunn av sykdom. Hvis du jobbet fulltid før du ble syk og i rekonvalesensen begynner å arbeide i opptil halv stilling, kan du motta halvt sykepengebeløp i opptil tre måneder.

Når selvstendig næringsdrivende får utbetalt sykepenger, blir de beregnet ut fra forventet inntekt, som vedkommende har betalt avgift av til folketrygden. Mister vedkommende inntektene sine på grunn av sykdom, må det rapporteres til skattemyndighetene, og Den islandske helseforsikringen (Sjúkratryggingar Íslands) blir da informert digitalt.

 

Studenter

Studenter som ikke har lønnsinntekter, er 18 år eller eldre og har en studieprogresjon på minst 75 %, kan ha rett til sykepenger hvis sykdom fører til forsinkelser i utdanningen, forutsatt at de oppfyller visse lovbestemte vilkår.

 

Hjemmearbeidende

Dersom hjemmearbeidende personer ikke kan utføre noe arbeid i eget hjem, blir det utbetalt halvt sykepengebeløp.

Informasjon i forbindelse med hjemmefødsel

Mødre som føder hjemme, har krav på fullt sykepengebeløp i ti dager fra barnets fødsel.

 

Informasjon i forbindelse med behandling av alkohol- og narkotikamisbruk

Sykepenger blir bare utbetalt for perioden da personer er i spesialisert behandling for alkohol og/eller narkotikamisbruk ved en autorisert institusjon. Forutsetningen er at behandlinga varer i minst 21 dager. Dette gjelder både for pasienter som er innlagt og de som er i behandling i dagtilbud. Det utbetales ikke sykepenger for poliklinisk behandling.

Sykepenger når du bor i et annet nordisk land, men arbeider på Island

 

Arbeider du på Island, må du ta kontakt med Den islandske helseforsikringen for å forsikre deg mot sykdom. En slik sykeforsikring gir rett til sykepenger i to måneder etter at man har sluttet å arbeide. Vær oppmerksom på at dersom man er sykeforsikret på Island, kan det påvirke om man er forsikret i landet man er bosatt i. 

Hvor mange sykedager har du rett til?

Sykepenger kan utbetales for 52 uker i en periode på 24 måneder. Sykepenger blir utbetalt fra 15. sykedag dersom en person er arbeidsufør i minst 21 dager.

Hvordan søker du om sykepenger på Island?

Du kan søke om sykepenger hos Den islandske helseforsikringen.

  Når personer er langtidssyke eller har en uhelbredelig sykdom

  Om du er langtidssyk eller har en uhelbredelig sykdom, søker du om pensjon fra Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun). 

  Sykepenger om du arbeider i et annet nordisk land

  Når noen arbeider i et annet nordisk land, mister vedkommende retten til sykepenger fra Island. I stedet har vedkommende rett til stønad i landet hen arbeider i.

  Mer informasjon finner du på nettsidene Info Norden:

   Rettigheter ved sykdom i henhold til tariffavtale

   I lovverket er det avgjort at minimumsrettighetene man som arbeidstaker har under sykdom, er to dager for hver måned man har vært i arbeid. I tariffavtalene er det mer utfyllende detaljer om rettigheter under sykdom. Hovedregelen er at dess lenger man har vært tilsatt hos en arbeidsgiver, dess større rettigheter har man. Opparbeidede rettigheter og hvilke rettigheter man har under sykdom, for eksempel antall sykedager, blir bestemt av det lovverket og de tariffavtaler som er aktuelle i de ulike tilfeller.

   Arbeidstakeren må informere om sykdommen sin ved første anledning og vise fram legeerklæring dersom arbeidsgiver krever det. Dersom arbeidstakeren er syk i en permisjon, er det mulig at vedkommende har krav på en utvidelse av permisjonstiden dersom hen har informert om sykdommen ved første mulige anledning og framvist legeerklæring.

   Ved arbeidsulykker eller arbeidsrelatert sykdom som oppstår under arbeidet eller som følge av det, eller ved ulykker på vei til eller fra arbeidsplassen, har en arbeidstaker rett på lønn for alminnelig arbeidstid fra arbeidsgiver i opptil tre måneder i tillegg til den generelt opparbeidede retten til sykefravær.

   Dersom en arbeidstaker er borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller ulykke i en lengre periode enn vedkommende har krav på, har vedkommende rett til utbetalinger fra helsefondet til fagforeningen sin.

    

   Syke barn

   Når barn under tretten år blir syke, kan foreldrene har rett på permisjon med lønn, men reglene om dette varierer i de ulike tariffavtalene. Foreldre kan ha rett til sykepenger fra helsefondet til fagforeningen sin dersom barnets sykdom varer lengre enn foreldrene har rett til lønn. Foreldre til langtidssyke barn og barn med funksjonsnedsettelse kan ta kontakt med Rikstrygdeverket og søke om omsorgspenger. Nærmere opplysninger om dette finner man på hjemmesida til Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins).

    Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

    Flere opplysninger finner du på Den islandske helseforsikringens nettside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 515 0000. 

    Kontakt ansvarlige myndigheter
    Spør Info Norden

    Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.