Erkki Tuomioja ny president for Nordisk råd

04.11.21 | Nyhet
Nordiska rådets president Erkki Tuomioja och vicepresident Lulu Ranne.

Erkki Tuomioja och Lulu Ranne

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Erkki Tuomioja er valgt til ny president for Nordisk råd. Lulu Ranne ble valgt til visepresident. Begge kommer fra Finland, som innehar presidentskapet for Nordisk råd neste år. I 2022, som også markerer rådets 70-årsjubileum, satser Finland på et bærekraftig, sikkert og grenseløst Norden.

Erkki Tuomioja er mangeårig medlem av Nordisk råd, der han tilhører Den sosialdemokratiske gruppen. Han er også medlem av rådets presidium, og dette er andre gang han er president. Forrige gang var i 2008. I Nordisk råd har han sittet siden 1970, med unntak av den tiden han har vært minister.

Tuomioja sier at han vil bygge på kontinuiteten i samarbeidet.

– Det betyr at vi fortsetter å jobbe med å avskaffe grensehindre, og at vi fortsetter å jobbe for en bærekraftig utvikling, økologisk, økonomisk og på sosialområdet. Alt dette er områder der Norden kan tjene som eksempel for andre deler av verden. Vi er ikke perfekte, men vi har gjort mange ting bedre enn de fleste, og vi må dele erfaringene våre med dem som er interessert i vår framgang.

Lulu Ranne vil ha mer effektivitet

Lulu Ranne sitter i partigruppen Nordisk frihet og er leder i grensehindergruppen. Hun vil satse på konkrete områder der det nordiske samarbeidet kan gi merverdi for innbyggerne.

– Innbyggerne i Norden støtter det nordiske samarbeidet og synes det er fint, men at det er for fjernt. Jeg håper at vi under Finlands presidentskap kan gjøre det mer konkret, effektivt og komme nærmere innbyggerne. En trygg og smidig hverdag for alle nordboere vil sikkert alle politikere arbeide for. Jeg vil at bedrifter, arbeidskraft, studenter, venner og slektninger, hjelp og alt det gode skal kunne bevege seg fritt mellom de nordiske landene, sier Ranne.

Tuomioja og Ranne ble enstemmig valgt på Nordisk råds sesjon 4. november. De tiltrer ved årsskiftet og tar over i et spesielt år. I 2022 feirer nemlig Nordisk råd 70 år, og det vil bli markert på flere måter.

Den nordiske modellen utfordres

I presidentskapsprogrammet sitt for 2022 framhever Finland den nordiske velferdsmodellen som en av de viktigste nordiske landevinningene. Samtidig konstateres det i programmet at pandemien har stilt landene overfor nye utfordringer.

– I denne situasjonen testes bærekraften i den nordiske modellen. Vi trenger en felles visjon om hvor verden er på vei, og hvilken del vi har i den, slik at vi kan løse felles utfordringer som en samlet front, heter det i programmet.

Finland vil i løpet av sitt presidentskap gjøre en kritisk vurdering av velferdsmodellen og analysere modellens nåværende tilstand og kommende utfordringer. Målet er å sikre forutsetningene for den nordiske velferdsmodellen også framover.

Finland vil ha et sterkt Norden

Bærekraft er høyt prioritert i programmet. Der sies det blant annet at de viktigste oppgavene i samarbeidet er å støtte og fremme økonomisk utvikling, dempe klimaendringene, arbeide for biologisk mangfold og bygge et grønt Norden. I 2022 legger Finland vekt på sirkulær økonomi, et bærekraftig skogbruk og vern av havene.

Også sikkerhet får et kapittel i presidentskapsprogrammet, ikke minst med tanke på de nordiske landenes tilnærming til koronakrisen. Finland understreker at Nordisk råd vil ha et sterkt Norden der landene er bedre forberedt i fellesskap når pandemier og andre kriser slår til.

Den frie bevegeligheten i Norden viktig

Pandemien gjør seg også gjeldende i kapittelet som handler om et grenseløst Norden. Presidentskapet slår fast at mennesker og tjenester igjen må få bevege seg fritt over grensene etter pandemien. Nye, effektive verktøy må tas i bruk for å fremme bevegeligheten, blant annet via felles plenumsmøter for de nordiske regjeringene.

– I framtiden holder det ikke at landene utarbeider egne nasjonale strategier på ulike områder. Det trengs en plan for hvordan vi kan utarbeide felles nordiske strategier, eller i det minste samrå oss med de andre landene før en nasjonal strategi utarbeides, heter det i programmet.

I presidentskapsprogrammet etterlyser Finland også et strategisk og langsiktig nordisk utenrikspolitisk samarbeid i 2022, når Nordisk råds internasjonale strategi skal oppdateres. Dessuten påpeker Finland at Norden aldri har holdt et nordisk framtidskonvent, slik EU har gjort, og foreslår at det bør gjøres, eventuelt under sesjonen 2022.

 

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.

 

Finlands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2022