Generasjon 2030: Nordisk program for Agenda 2030

I am Generation 2030
Fotograf
norden.org
5. september 2017 vedtok de nordiske samarbeidsministrene programmet ”Generasjon 2030”. Programmet skal bidra til samarbeid om de nordiske landenes felles utfordringer når det gjelder å oppfylle FNs 2030-agenda og de 17 verdensmålene i Norden.

Da FN i september 2015 vedtok en global agenda for bærekraftig utvikling – Agenda 2030 med 17 verdensmål (Sustainable Development Goals – SDG-er) og 169 delmål – forpliktet de nordiske landene seg sammen med resten av FNs medlemsland til å implementere agendaen, også her i Norden. For å synliggjøre og styrke denne dagsordenen i det nordiske samarbeidet vedtok landene i regi av Nordisk ministerråd å igangsette et Nordisk program for å gjennomføre Agenda 2030 under tittelen ”Generasjon 2030”.

”Generasjon 2030” legger vekt på å trekke inn barn og unge som aktører for forandring, nå og for framtiden. Programmet har tre overordnede målsetninger. Det skal:   

  • sikre at Nordisk ministerråds arbeid bidrar til å gjennomføre Agenda 2030 gjennom politisk fokus og relevante prosjekter
  • bidra til engasjement og kunnskapsdeling om Agenda 2030 i Norden
  • synliggjøre Nordisk ministerråds arbeid med Agenda 2030 i Norden og internasjonalt
     

Formålet er dermed ikke å koordinere nordisk nasjonal implementering av SDG-ene, men snarere å bidra til å realisere disse med relevante analyser, kunnskapsdeling, debatt og metodeutvikling samt å engasjere nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner, privat sektor, nordiske forskernettverk og ungdomsorganisasjoner i arbeidet med Agenda 2030 i Norden.   

Med ”Generasjon 2030” setter de nordiske landene særskilt fokus der hvor Norden har felles utfordringer for å oppnå de 17 verdensmålene, noe som betyr at det i perioden fram til 2020 blir fokusert på bærekraftig forbruk og produksjon. Bærekraftig forbruk og produksjon er i høy grad en tverrgående tematikk i 2030-agendaen og framheves blant annet i rapporten Bumps on the road to 2030 som et av områdene der Norden har lengst igjen, og som et område som har betydning for å oppnå flere av målsetningene i agendaen.

Programmet er utviklet på bakgrunn av kartleggingen Sustainable Development Action – the Nordic Way (2017) og i dialog med en lang rekke nordiske aktører fra sivilsamfunn, privat sektor og ungdomsorganisasjoner. Kartleggingen viser et stort potensial for nordisk samarbeid om agendaen og bekrefter at det allerede finnes mange koblinger mellom Nordisk ministerråds nåværende virksomhet og bærekraftstrategi ”Et Godt liv i et bærekraftig Norden” og 2030-agendaen.

Programmet ble vedtatt av de nordiske samarbeidsministrene 5. september 2017. Det totale budsjettet for programmet inntil 2020 er 12,9 millioner danske kroner. For mer informasjon, vennligst kontakt Nordisk ministerråds sekretariat.