Nordisk satsing på klimakompensasjon av kulturprosjekter

02.11.22 | Nyhet
Samtalsserien Skogen Kallar
Photographer
Therese Kellner

Bilde av Malin Arnell og Åsa Elzén fra samtaleserien ”Skogen kaller". Serien, som ble arrangert av Nordisk kulturkontakt i 2021, reflekterer over nåtidsmenneskets forhold til naturen ut fra et uttalt kunst- og kulturperspektiv.

Produksjon og formidling av kunst og kultur har i de aller fleste tilfeller en påvirkning på klimaet, og selv om det er flere måter å redusere klimaavtrykket på, er klimakompensasjon ofte nødvendig for å gjennomføre klimanøytrale målsetninger. For å bidra til utviklingen av kompetanse, verktøy og retningslinjer på området fattet de nordiske kulturministrene i dag vedtak om et felles pilotprosjekt.

Mange viktige satsinger er i gang for å bidra til en grønn omstilling av kultursektoren. Flere institusjoner og aktører i Norden har verdifull kompetanse som flere bør få del i, og dermed finnes det et potensial for økt samordning, strategisk utvikling og utveksling av kunnskap, metoder og retningslinjer på nordisk nivå.  Dette vier ministrene oppmerksomhet i det nye forslaget om et pilotprosjekt om klimakompensasjon som ble klubbet gjennom på ministrenes møte i Helsingfors onsdag.

– Klimakrisen er vår tids største utfordring, og vi må alle må arbeide hardt og finne løsninger slik at den grønne omstillingen kan skje raskere. Den nordiske kultursektoren følger opp og er i gang med prosjektet Bærekraftige kulturopplevelser, som vi nå styrker med en halv million danske kroner. Sammen vil vi arbeide for et grønnere kulturliv og legge til rette for at aktører som går foran på bærekraft, bidrar til å dele kunnskap og verktøy, sier Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder av Nordisk ministerråd for kultur 2022, 

Verktøy og retningslinjer

Pilotprosjektet skal involvere både representanter for de nordiske støtteprogrammene og eksperter innenfor håndtering av klimakompensasjon, med en målsetting om å støtte opp om kunnskapsutveksling og en større bevissthet.

Prosjektet skal støtte utviklingen av verktøy og retningslinjer for hvordan kulturprosjekter skal kunne budsjettere for klimakompensasjon. Prosjektet vil dermed kunne bidra til økt bevissthet om klimakompenserende tiltak også blant myndigheter som forvalter støtte til kultursektoren. 
 

Nye initiativer for bærekraftige kulturopplevelser

De nordiske kulturministrene har i sitt kulturpolitiske samarbeid blitt enige om å jobbe målrettet for å fremme nye bærekraftige initiativer innenfor kunst- og kultursektoren i Norden. Pilotprosjektet om klimakompensasjon er en del av prosjektet Bærekraftige kulturopplevelser, som er en av flere strategiske satsinger i arbeidet med de nordiske statsministrenes visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region 2030.


Innenfor rammen for prosjektet inngår Et grønt veikart for kulturlivet i Norden, som helt overordnet skal gjøre det enklere for nordboerne å velge bærekraftige kulturopplevelser, og BærekraftsLAB, som undersøker en nærmere kobling mellom skole- og kultursektoren i bærekraftspørsmål. Innenfor prosjektet gjennomføres også en studie der kjønnsoppdelt informasjon om kulturforbruk sammenlignes med klimaavtrykk fra forskjellige kulturopplevelser.
 

MR-K
Photographer
Johannes Jansson/norden.org