Norden kanaliserer de unges miljøengasjement

09.04.19 | Nyhet
Karing Gaardsted, Alex Sigal & Ketil Kjernseth
Photographer
Anna Rosenberg/norden.org
Nå starter arbeidet med å mobilisere de unge i Norden for en ny, kraftfull miljøavtale. Det handler om å tilby miljøengasjerte unge mennesker å få bygge opp sin kunnskap og oppnå innflytelse over FN-avtalen om biologisk mangfold som skal vedtas i 2020.

Det biologiske mangfoldet i verden reduseres raskt. Forurensning og sprøytemidler, skogshogst, utfisking og klimaendringer – alt dette skader økosystemene og fører til at arter dør ut.  

I høst la parlamentarikerne i Nordisk råd frem forslaget om å mobilisere ungdomsorganisasjonene i Norden og bidra til å kanalisere deres engasjement for å skape innflytelse over den nye avtalen.

Også regjeringene står bak

Strategien som Nordisk råd presenterte, og som fikk støtte av Ungdommens nordiske råd, var å arrangere en serie med ungdomsaktiviteter i Norden. 

Nå står det klart at også de nordiske regjeringene stiller seg bak denne strategien, og at arbeidet kan settes i gang. 
Aktivitetene skal dels fungere som kunnskapsnav og dels formulere visjoner om hvordan en ny global avtale om biologisk mangfold skal se ut.

– Prosjektet er enestående ettersom det imøtegår spørsmål om miljø og klima, men også om inkludering og likestilling. Det borger for et resultat utenom det vanlige, sier Alex Sigal i Ungdommens nordiske råd. 

Anbefalinger til forhandlerne

Aktivitetene skal føre frem til en rekke anbefalinger for de globale forhandlingene som pågår om FN-konvensjonen, og for EU og de nordiske regjeringene. 
 

Nordisk råd kommer til å samarbeide med ungdoms- og miljøorganisasjoner om å utarbeide kunnskaps- og diskusjonsmateriell for unge som ønsker opplæring og vil bidra til den nye avtalen. 

Planen er å arrangere en rekke ungdomsmøter rundt omkring i de nordiske landene og et nordisk ungdomstoppmøte i begynnelsen av 2020.

Arbeidet går langsomt

– FN-forhandlingene domineres ofte av voksne menn. Jeg er glad for at vi i Norden er enige om å ta med oss de unges stemme og energi inn i disse toppmøtene, sier Ketil Kjenseth, leder for Nordisk råds utvalg for bærekraftig utvikling, som har lagt frem forslaget. 

Innenfor rammen av FNs konvensjon for biologisk mangfold samarbeider verdens land for å hindre tapet av biologisk mangfold.

Men arbeidet med å omstille næringene som bruker naturressurser – fremfor alt landbruk, fiske, skogbruk og reiseliv – går for langsomt.

Engasjementet øker

Målene som er satt for 2020, vil ikke bli nådd. Flere internasjonale rapporter viser at arter forsvinner og natur ødelegges i et uholdbart omfang og høyt tempo. Og nå er altså en ny FN-avtale underveis. 
– Jeg er glad for at vi kan fange opp og kanalisere et engasjement som vi ser vokser seg sterkt hos unge mennesker i hele verden akkurat nå. Det er ungdommen som skal bære spørsmålene om hvordan vi sikrer jordens ressurser. Vi skal støtte dem i den oppgaven, sier Karin Gaardsted, nestleder i utvalget for bærekraft.