Volt - nytt kultur- och språkprogram för barn och unga.

06.04.17 | Nyhet
Volt - nytt Kultur- och språkprogram för barn och unga.
Volt ska främja nordiska möten och samarbete genom kultur och språkförståelse i Norden. Stor vikt läggs på ungas eget skapande, delaktighet och medbestämmande i projektet samt hur projektet har förankrats bland barn eller unga.

Projektet är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande samt delaktighet står i fokus.

Volt ska bidrar till barn och ungas nyfikenhet och förståelse för andra nordiska länders och områdens språk och kultur.

Projektets barn- och unga dimension

Programmet stödjer projekt som är till för barn och unga upp till 25 år. I bedömningen läggs stor vikt på att hitta projekt som involverar målgruppen i projektets alla delar i så hög grad som möjligt. Sökande själv behöver inte vara ung, men ska representera en verksamhet som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Projektets samarbetsdimension

En bedömning görs om hur projektet bidrar till gemensamt skapande, nätverk och/eller annat utbyte mellan nordiska barn och unga. Projektets ambitioner att bidra till långsiktiga och nya samarbeten beaktas som betydelsefulla.

Projektets nordiska dimension

Projektet skall främja nordiska möten och samarbeten. Projektet skall bidra till växelverkan mellan aktörer från minst tre nordiska länder. Projektet skall genomföras i något eller några av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller på Åland.

Projektets språkdimension

Projektet och dess aktiviteter ska bidra till ungas förståelse för nordiska språk och främja intresse för och nyfikenhet på den nordiska språkmångfalden och kommunikation över språkgränser. I denna dimension kan faktorer som språk som arbetsverktyg, som konstnärligt uttryck, som särskild tematik, som identitetsmarkör eller kulturbärare räknas in.

Överordnad strategisk riktning Nordisk kulturkontakt beaktar alla ovanstående kriterier, samt styrdokumenten:

Stöd beviljas till den konstnärligt orienterade kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst och bildkonst, kulturarv med flera förutsatt att alla övriga bedömningsgrunder uppfylls.

Det kan sökas stöd mellan 10 000 och 70 000 €. Det ska finnas minst 30 % medfinansiering.

Det är möjligt att också söka om stöd från andra samnordiska institutioner och organisationer, såsom Nordplus eller Nordiska Kulturfonden, för samma projekt, men det totala ansökta beloppet från nordiska stödformer får inte överstiga 85 % av budgeten.

 

För att hitta svar på frågor om Volt, tryck här