Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Om Nordisk arbeidsgruppe for mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd (NMDD)

Arbeidsgruppen har ansvar for aktiviteter innenfor mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd. Antimikrobiell resistens som kan overføres fra mat eller dyr er inkludert i vårt ansvarsområde. Arbeidsgruppen arbeider for å bidra til at mattilsynene i Norden arbeider mest mulig effektivt, tidsriktig og harmonisert. Dette gjøres ved å holde oversikt over situasjonen i Norden, ta initiativ til samarbeid og utarbeide forslag til mål og aktiviteter som er i overenstemmelse med Ministerrådets prioriteringer. NMDD initierer også nettverk på relevante områder slik at de fungerer som effektive møteplasser og medvirker til gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling.

NMDD ble etablert i 2007 og møtes to ganger årlig. Møtene sirkulerer mellom de nordiske landene. På arbeidsgruppemøtene diskuteres aktuelle tema innen mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd, og arbeidsgruppen administrerer prosjekter innen disse områdene.

Mandatet gjelder til utgangen av 2016. Arbeidsgruppens ansvarsområde dekker mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd. Området mikrobiologi omfatter sykdomsfremkallende mikroorganismer i fôr, næringsmidler og drikkevann, herunder antimikrobiell resistens. Områdene dyrehelse og dyrevelferd omfatter produksjonsdyr, herunder oppdrettsfisk. Under dyrehelse inngår dessuten zoonoser og overførbar antibiotikaresistens hos alle dyrearter.

Arbeidet i gruppen skal være til nytte og i tråd med det enkelte lands prioriteringer. Arbeidsgruppens aktiviteter skal styrke samarbeid og kompetanse hos de nordiske tilsynsmyndighetene. Dette gir en nordisk merverdi og styrker Nordens stemme i EU-samarbeidet. Arbeidsgruppens aktiviteter skal bidra til EK-FJLS (Livsmedel)s gjennomføring av MR-FJLS rammeprogram 2013-2016, og planlagte aktiviteter og prosjekter skal ligge innenfor rammen for fastsatte prioriteringer 2013-2016 samt gjeldende formannskapsprogram.

I sine prioriteringer legger arbeidsgruppen EK-FJLS (Livsmedel)s strategiske prinsipper til grunn:

• Ha fokus på politisk viktige områder

• Fremme samarbeid mellom næringsliv, forbrukere og myndigheter

 • Bruke fellesressursene på noen få prioriterte områder

• Styrking av den nordiske merverdien og internasjonal gjennomslagskraft

Arbeidsgruppen administrerer prosjekter på sine ansvarsområder. Prosjektene skal være i tråd med vedtatte prioriteringer og involvere minst tre nordiske land. Prosjektlederen skal rapportere til NMDD underveis og etter prosjektet. Et faktablad skal utformes etter endt prosjekt/aktivitet for å orientere EK-FJLS (Livsmedel).

Contact information