Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Mandat for nordisk styregruppe for harmonisering af byggeregler for et mere integreret marked for byggeri i Norden

Mandat for nordisk styregruppe for harmonisering af byggeregler for et mere integreret marked for byggeri i Norden

Baggrund og formål

Ved det nordiske boligministermøde i Stockholm i juni 2018 blev Finland, Island, Norge, Sverige og Åland enige om en fælles deklaration om at øge samarbejdet for at udvikle et mere integreret nordisk byggemarked. Ved bygge – og boligministermødet i Reykjavik d. 10 oktober 2019 blev de nordiske ministre enige om vigtigheden af det fælles arbejde for at skabe et bæredygtigt nordisk byggemarked, der mindsker sin klimapåvirkning og arbejder frem imod en cirkulær økonomi. Ministrene pointerede bl.a. behovet for at harmoniseringsarbejdet fortsættes ved at indrette en styregruppe. Videre blev en roundtable diskussion gennemført med ministrene og repræsentanter fra den nordiske byggebranche om løsninger for at muliggøre opførelsen af billigere boliger og producerer for at kunne samordne byggemarkedet i alle de nordiske lande.

Samtidig ønsker de nordiske bygge- og boligministre en fælles indsats for at nedbringe CO2-udledningen fra særligt nybyggeri, hvor landene står foran et stort arbejde de kommende år med at afdække, hvordan der kan indføres krav til et mere bæredygtigt byggeri.

Her har Norden mulighed for at gå forrest og definere fælles rammebetingelser og opgørelsesmetoder, der til sammen kan fremme en byggeteknisk udvikling, der er mere bæredygtig end i dag. Ved på et tidligt tidspunkt at være fælles om den langsigtede omstilling af byggeriet opnås et mere integreret nordisk marked, hvilket kan danne grundlaget for en fælles indsats i det europæiske harmoniseringsarbejde både i relation til forslag til ændringer eller revisioner af mandater, Eurocodes, prøvningsstandarder eller europæiske harmoniserede af produktstandarder. Derudover er der et stort potentiale i at samarbejde om at påvirke et styrket grønt fokus i den europæiske byggevareforordning, der fastsætter betingelser for markedsføring og salg af byggevarer, herunder muligheden for at kræve deklaration af en byggevares klima- og miljøaftryk. Dette styrkede samarbejde om harmoniserede krav til bæredygtigt byggeri vil komme borgere og virksomheder til gode og styrke den nordiske vision om et grønt Norden.

Styregruppens formål er at fremme sammenordne det langsigtede arbejde for at skabe et fælles nordisk byggemarked, eksempelvis gennem samarbejde om harmonisering af de nordiske landes byggeregler, der hvor det er relevant. Styregruppen skal initiere og fremme indsatser og producerer, der styrker integrerede og grønne vækstbetingelser for byggeribranchen. 

Styregruppens rolle

Styregruppens rolle er at:

 • træffes regelmæssigt for at følge op og diskutere muligheder for at øge integrationen af det nordiske byggemarked,
 • initiere og støtte undersøgelser, studier samt partnerskaber for at identificere regler med potentiale for øget integrering og harmonisering,
 • udveksle erfaringer om aktuelle nationale foretagender, som kan være relevante i et integrerings – og harmoniseringsperspektiv og
 • ved behov komme med forespørgsler til EK-N om finansiering af undersøgelser/projekter/foretagender (EK-N står i så fald med den endelige beslutning om at tildele midler til enkelte projekter, der skal være i overensstemmelse med gældende nordiske strukturer)

Harmoniseringsdagsordenen har været drøftet på nordiske bygge- og boligministermøder i både 2018 og 2019. På det politiske niveau og i branchen opleves der særligt interesse i områder med voksende nationalt fokus, som f.eks. opgørelse af miljø- og klimapåvirkninger på bygningsniveau samt digitalisering af bygnings- og planlægningsprocesser. Styregruppen skal dermed også tage en aktiv rolle i organisering af det årlige Nordic Climate Forum for Construction i samarbejde med de respektive værtsnationer og med inddragelse af branchen. 

Landene har også fremhævet samarbejde om deklarering af byggevarers egenskaber med hensyn til bæredygtighed, ensartet beregningsgrundlag for værdier til en livscyklusvurdering og udarbejdelse af ensartede nationale annekser til de kommende eurocodes samt nordisk samarbejde om europæisk harmoniseringsarbejde som relevante områder af øget det nordiske samarbejde. Hertil kan lægges, at det kan være relevant at samarbejde om det europæiske byggevaredirektiv, idet der fra EU-Kommissionens side sammen med medlemslandene lægges op til, at man skal gennemgå 444 harmoniserede standarder for at undersøge medlemslandenes behov for regulering samt behovet for at indarbejde ’Basic Work Requirements vedrørende bæredygtig brug af naturressourcer’ (BWR 7).

Ordførerskab

Ordførerskabet i styregruppen følger rotationen af det Nordiske ministerråds ordførerskab.

Styregruppens sammensætning

Det er vigtigt, styregruppen skaber en tydelig kobling mellem den politiske styring og det operative arbejde med udviklingen af byggeregler på nationalt niveau. Hvert land skal derfor repræsenteres af højst af to medlemmer i styregruppen. En repræsentant skal stå i foretræde i det nationale departement/ministerium vedrørende spørgsmål om byggeri. En repræsentant skal stå i foretræde hos den nationale myndighed (eller lignende) som ansvarlig for byggeregler. Repræsentationen bør ske på chefsniveau hos et departement eller ministerium og generaldirektørniveau, når det kommer til nationale myndigheder. Hvert land udpeger sit ordinære medlem af styregruppen. De selvstyrende områder udpeger en observatør og en stedfortrædende observatør, hvilket følger modellen fra de nordiske embedsmandskomiteer.

Styregruppens medlemmer er ansvarlige for at udvikle formerne for gruppens arbejder og de møder, som afholdes. Styregruppen kan invitere både andre observatører og deltagere, såsom eksperter og brancherepræsentanter til møder efter behov og afhængigt af de emner, der diskuteres. 

Milepæle

 • Styregruppens skal træffe mindst en gang per år.
 •  Styregruppen arbejde bør præsenteres for MR-N, Bygge – og boligministrene samt EK-N.
 • Styregruppen skal én gang årligt og senest den 15. februar rapportere til EK-N om årets aktiviteter.

Organisation / ressourcer

 • Mandatets tidsramme er fra 2/3 2020 til 31/12 2024.
 • Styregruppen rapporterer til EK-N (MR-N) samt bygge – og boligministrene.
 • Styregruppen mødes ved behov, men mindst én gang årligt og udvikler samtidig selv formatet for sine møder.
 • EK-N godkender styregruppens mandat.
 • Formandskabet for styregruppen fungerer som sekretariat for styregruppen og NMRS vil også kunne bistå arbejdet i styregruppen.

Budget

I første omgang tildeles 770.000 DKK til styregruppen for at initiere analyser, undersøgelser og projekter samt 20.000 for mødeomkostninger. Herudover vil styregruppen kunne komme med projektforslag til finansiering hos EK-N og andre ministerråd.