Framtagning av testmetod för utvärdering av sorptionslänsor

Information

Publish date
Abstract
En vanlig metod vid sanering av olja är olika typer av länsor för avgränsning och upptagning av miljöfarliga ämnen. I detta projekt fokuserar vi på sorptionslänsor som suger upp farliga ämnen med hjälp av sorberande material. Tekniken används av merparten av de organisationer som jobbar med oljebekämpning.Det finns många typer av sorptionsmaterial med olika egenskaper vad avser sorberingsförmåga, vikt, volym, miljöpåverkan mm. Konstruktionen av en sorptionslänsa påverkar hur slittålig den är, hur den kan skarvas, delbarhet mm. Hur bra länsor sorberar ämnen beskrivs ofta av tillverkaren men då uppgifterna inte är verifierade för verklig förmåga vid skarp användning blir det ofta missvisande värden. Rapporten beskriver framtagandet av en testmetod i syfte att skapa erfarenheter kring olika länsors egenskaper, effektivitet och miljöpåverkan inför nyanskaffningar. 
Publication number
2022:517